Grāmatu pārskats par mūsu ūdeņiem 

- Sakārtojumā no jaunākā uz vecāko

Senā Burtnieka noslēpumi, 

 Ilga Zagorska, izdevniecība Zinātne 2017, 

Cietais sēj., 120 lpp. il., divvalodīga. 

Latvijas arheoloģiskajā literatūrā vēl maz darbu, kuri būtu veltīti tieši senvēstures izpētes atspoguļojumam. Grāmata „Senā Burtnieka noslēpumi: Akmens laikmeta pieminekļi Burtnieku ezera krastos” veltīta vienam no svarīgākajiem akmens laikmeta apdzīvotības centriem Latvijā – Burtnieku ezera baseina izpētes vēsturei. Tā aizsākās 19. gadsimta vidū un turpinās līdz pat mūsu dienām, savā norisē sastopot gan veiksmes, gan neveiksmes, gan unikālus zinātnes atklājumus. Pētījumā aprakstīti gan materiālu uzkrāšanas pirmsākumi, gan plašie izrakumu darbi slavenajā Zvejnieku kapulaukā, Riņņukalniņā un citos senatnes pieminekļos, gan arī Latvijas un ārzemju speciālistu iesaiste materiāla izvērtēšanā mūsdienās, kas sniedz daudz jaunu atziņu par akmens laikmeta kultūrainavu, izdzīvošanas stratēģiju un seno mākslu.

Ārzemju interesentiem iespēja visu tekstu lasīt angļu valodā. 
Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un Burtnieku novada pašvaldība. 

Izdevīgākā iegāde apgāda grāmatnīcā - 

Akadēmijas laukumā 1 Rīgā (LZA augstceltnē) darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00


Pie Gaujas iztekām

Juris Zaķis, 2017

Kopš jaunā kalendāra sākuma 2018., ar visām iztekas peripetijām vienos vākos iespējams iepazīties grāmatiņā Pie Gaujas iztekām.

Autors apkopojis visus iespējamos publicētos tekstus, vēsturiskas shēmas un ilustrācijas. Vienlaicīgi, būdams vietējais Tirzas gaujmalietis, daudzkārt dabā apmeklējis strīdīgās vietas.

70 lapaspusēs ietilpst 30 vēsturiski un mūsdienu attēli, oriģinālas shēmas un apjomīgs literatūras saraksts - 45 vienības. Izdevējs "Vītola izdevniecība" Gulbenē.

Pagaidām varu ieteikt ērtāko iegādes veidu karšu veikalā "Jāņa Sēta", bibliotekās neatrodu, tirāža nav zināma!

Tomēr ūdeņi turpina tecēt pa savam, ne kā tinte spalvā, un vienmēr atradīsies kas precizējams un papildināms.Rīgas  Piejūra II, ceļvedis

 Aivars Jakovičs, izdevniecība Jumava, 2016.g.

 Daugavas grīva nozīmē vairākas upes - Sarkandaugavu, Vecdaugavu un Langu ar tās dramatisko likteni kopš 13.gs. Arī nosaukumiem Auda, Lielā Daugava un Mazā Daugava ir bijusi katram  sava vieta 30 kvadrātkilometros. Šo detektīvu Rīgas mežu fonā risina tūrisma ceļvedis, kurš vilina katru minēto faktu un vietu var iepazīt vispusīgi. Un iepzīstamā ir tik daudz, ka jāizlīdzas ar frazi - "katrai gaumei un noskaņojumam"... Tā ir gan daba līdz sugu un pasugu līmenim, gan vēsturiskumi līdz verandas rotājumiem!

Teksta apjoms 360 lpp. sadalīts sešās daļās kuras pārstāv vēsturiskos apvidus (līdzinās mūsdienu apkaimēm). Šajās sešās daļās nosaukti un aprakstīti 335 objekti, ar vēsturiskām variācijām, īpašnieku maiņām un mūsdienu stāvokli. Bagātīgi ilustrēts, tostarp ar vēsturiskiem skatiem un plānu fragmentiem. Tekstā neuzkrītoši ievietotas atsauces uz avotiem un literatūru, to ir 800 (!), kas stiprina neparastāko aprakstu ticamību.

Kabatas formāta brošētais izdevums ar laminētiem vākiem ir pasmags, tomēr viss ievērības cienīgais sasniedzams vienas dienas pastaigā. Pilnīga brīvība - izkāpjot no pilsētas autobusa vai elektriskā vilciena, varat jebkurā virzienā līdz dienas beigām nokļūt savā mājvietā. Tas arī ir tuvākais ekoturismam pārvietošanās veids, ja vēl būtu plašāks vietējo pakalpojumu piedāvājums... Pielikumā iekļauts ievērojamāko koku saraksts tabulas formā, ieteicamie maršruti katrā apvidū, un objektu numerācijas saraksts kartēs. Protams, 9 atvērumi ar pašām oriģinālā izpildījuma kartēm un vēl mežaudžu plāni.

 Izdevīgākā iegāde izdevniecības grāmatveikalos Cēsīs, Lielvārdē, Cesvainē, Rīgā un Liepājā.

Ja šādā veidā būtu iespējams aprakstīt katru Latvijas vietu tad izveidotos Novadpētniecības biblioteka, atsevišķa iestāde, atsevišķās telpās! Jo līdzvērtīgi aprakstot izveidotos pāris tūkstoši ceļvežu.


Svētupe krustām šķērsām,

J.Kursīte, R.Noriņa, LKA & Nordik 2017, 

Kā viena tā otra noslēdz Latvijas Kultūras akadēmijas mācībspēku un studentu četru gadu laikā īstenoto pētījumu ciklu "Vidzemes Svētupe reālajā un mītiskajā kultūrtelpā".

Rektores L. Muktupāvelas vēlējums lai šāda pētnieciska pieeja kalpotu līdzīgiem darbiem citviet.

Meklējat  bibliotekās!

Svētupes Lībiešu upurala, 

LKA, S. Laime, J. Urtāns, 2017.
Cilvēks un daba: Engures ekoreģions -

Atbildīgie redaktori -             M. Kļaviņš, V. Melecis 2013,

Autoru pētījumi un raksti par visplašākajiem tematiem. 424 lpp.


Visus LU Akadēmiskā apgāda izdevumus var izvēlēties un iegādāties grāmatu galdā Raiņa bulvārī, 

vai Skolas ielā 5 (sētas māja, 3. stāvs).


Ludza pirms Ludzas -

Izdevniecības Nordik 2015.g. izdotajā J.Urtāna grāmatā

ieskicēta aizvēsturisku satiksmes ceļu iespējamība

pa Austrumlatvijas upēm un ezeriem.


Visus izdevniecības izdevumus var iegādāties Senču ielā 4-209.


Vidzemes SVĒTUPE mītiskajā un reālajā kultūrtelpā -

Zinātniski raksti un folkloras kopojums

Izdevniecība NT Klasika, 2016;

sastādītājs Juris Urtāns, Dr.hist. Dr.hab.art.;

autori - Rūta Muktupāvela; Janīna Kursīte; Sandis Laime; Rasma Noriņa; Digne Ūdre, Justīne Jaundzema; Ieva Vītola;

saturs - Vietas piederības apziņa: konstrukcija, interpretācija vai fakts;

- Svētupes ūdensceļš;

- Vietu nosaukumu semantika Svētupes apkaimē;

- Pārdabiskās būtnes Svētupes krastu folklorā: reģionālais aspekts;

- Vidzemes Svētupes apkaimes kultūrainavas izmaiņas pēc 20.gs. fotoattēliem;

- Tilti Svētupes kultūrainavā;

- Svētupes kultūrvēsturiskā topogrāfija: vietas un vietu folklora;

- Agrākās un mūsdienu teikas un nostāsti (mutvārdu liecības) par Svētupi.

Izdevīgākā IEGĀDE izdevniecībā Nordik, Senču ielā 4 - 2.stāvā, darbadienās.

 Grāmatas vāks ar saiti uz veikalu

 

ATMIŅU DAUGAVA, Jānis Ivars Padedzis, -

Ievada fragments, Māra Svīre  Grāmata-fotoalbums„ "Atmiņu Daugava” ir ieskats vēsturē un laikā, kuru vēl joprojām atceras dažādu paaudžu cilvēki.
Taču laikam piemīt milzu spēks un atmiņas nepierakstītas izgaist līdz ar pēdējiem to glabātājiem.
Šī grāmata ir lieliska iespēja vairāk nekā 4000 fotoattēlos un acu-liecinieku vēstījumos sameklēt un ieraudzīt Daugavu tās senajā veidolā, kur Staburags vēl raugās Daugavas krastos un brīnišķīgā senieleja aplūkojama ikviena acīm.
Šodien Daugavas ūdeņos pa-zudusi gan Lorelejas klints,  gan Pļaviņu rumba, gan Daugavas krāces, bet grāmata ļauj gluži kā senu draugu tās atkal ieraudzīt melnbaltās fotogrāfijās. 
 video prezentācija - 11` 37``

Grāmatā ievietoti arī dažādi vēstures avoti: arhīvu dokumenti, preses publikācijas, apraksti un pētījumi, kas paver iespēju atkal sastapties ar Daugavas senieleju posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei un neaizmirst mūsu vēsturi, latviešu tautas kultūrvēsturiskās vērtības un likteņa pavērsienus.


LEJUP PA ABAVU, Valdis Avotiņš, Ints Lukss -

Valdis Avotiņš, Ints Lukss, Laivā pa AbavuKultūrvēsturisks tūrisma ceļvedis pa Abavu un tās baseina upēmIzdevniecība AGB, 2004;

255 lpp.


fragments - izdevniecības vietnē;        Visu laiku labākais ceļvedis!


 Nodaļu saturs -
Ievads;
Ieskats ģeogrāfijā un vēsturē;
Ceļošanas iespējas;
Abava / Venta / Amula / Imula;
Pateicības;
Plostnieku vietvārdi;
Bijušās kokmateriālu krautuves Abavas krastos lejpus Rendas;
Literatūra / Kartes M 1: 55 000

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IEVADVĀRDI PIRMAJAM LAIDIENAM
 Ir vietas jāsauc vārdā, un tad tās atmostas. Daugavas krasti ir aizmiguši, un tie gatavi mosties, bet gaida saucēju. Latvijas Kultūras fonda Daugavas programmas paredz šīs vietas atmodināt. Dot aiz¬mirstos vārdus, aizmirsto vēsturi. Tāpēc mēs atjaunojam «Daugavas rakstus», kas sava laika jau iznākuši.
 Šī vairāku grāmatu sērija būs iekārtota tā, lai atsevišķa laidiena raksti (dažādas tematikas) apcerētu kādu noteiktu ģeogrāfisku posmu Daugavas tecē un noderētu ceļiniekam, tūristam šajā posmā ar izziņu tieši par šo krasta posmu, par šo maršrutu. Vārdu sakot, lai gājējam, pētniekam, tūristam, kas iet savu maršrutu gar Daugavas krastu, informācija nebūtu jāmeklē desmit grāmatās, bet visas ziņas sava ceļa viņš varētu gūt šajā savdabīgajā ceļvedī, apceru un zinātnisko rakstu krājumā.
 Līdzīga sērija Latvijas Kultūras fonds izdos ceļojumu aprakstus par Latviju, memuārus, vēsturisko notikumu un atsevišķu Latvijas vietu aprakstus. Šī sērija tiks nosaukta «Dzimtenes mācība». Mācība, kas mūsu jaunatnei aizmirsta, nezināma, neizjusta. Tāpēc ari šie «Daugavas raksti» - mūsu ejošajiem, meklējošajiem, darošajiem cilvēkiem, kuri saprot, ka Dievs racis Daugavu ne tikai pasaka, bet mums visiem pašiem - tepat un tagad. Baudīšanai, lepnumam, kārtībai un sakopšanai.
Imants Ziedonis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš

atkal viena apakšmala nezkā un kapēc paliusi plika bez teksta...

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .