Iecava ar pietekām ~                          MISA

kartes sīktēls ar saiti uz Balticmapsno sateces avotiem - Avotgrāvis, Ellīte; Kumas upīte, īkstrums; Dole; Koķupe, Zvirgzde, Rūdupe, Smakupe, Ģirupe. Svētupīte, Ratastrauts; 

Iecava, /Iecuve ir lielākā Lielupes > labā krasta pieteka, sākas SĒLIJĀ, vēsturiski mežainā un purvainā apvidū, tuvu Jaunjelgavai un Daugavai, ūdensšķirtnē ar tās < pieteku Laucesi. Gaisa līnijā līdz tās grīvai pie Jelgavas nepilni 100 kilometri. Bijusi ļoooti līkumaina, daudz viet regulēta iztaisnota.              PAPILDINĀTS-27.12.2016.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

 IECAVA155* 69,2 0,45  Ellītes purvs 60 km  20720,26  


Regulētais augšgals atrodas ļoti tuvu Daugavai un Jaunjelgavai. Vidustecē Iecava ir ļoti līkumota, tā iemesla dēļ patiesu garumu noteikt ir šaubīgi. Taču var apgalvot ka lielākā gultnes daļa pārrakta. Galvenā Iecavas izteka grūti nosakāma, tas drīzāk ir sākotnes avotu strautu žuburs. Viens no tiem arī saucas Avotgrāvis. Ir nosaukums `Kuma` kā augšgals. Un teika par sākumu sēravotā pie P. mājām. Pirmais tilts pār Iecavu ir tikai 
caurteka ? uzpludinātajiem Iecavas dīķiem; turpat arī pirmā pieteka > labā Stampupīte. Tuvumā saimniecība Iecavnieki. Upes dabiskā ieteka Lielupē atrodas 4 km lejpus Jelgavas, taču liela daļa ūdeņu notek pa 19. gadsimtā izrakto Velna grāvi un Garozi uz Lielupi augšpus Jelgavas. Lejteci aiz Velna grāvja sauc arī par Veciecavu. Sausā Iecava, Veciecava. Tajā neilgi pirms grīvas, Lielupē ietek Misa.Lielā daļā tecējuma Iecavas gultne ir regulēta. Ievērojamākās apdzīvotās vietas krastos: Iecava, Ozolnieki, Brankas, Mežmuiža. Tek caur Jaunjelgavas, Vecumnieku, Bauskas, Iecavas, Ozolnieku  un Jelgavas novadam. Raiņa vecāku dzimtene. 

* augšminēto rakāšanās pārvērtību dēļ literatūrā sastopami visdažādākie upes garumi no 123 - 166 km. 

Lielākas pietekas, (> labā, < kreisā krasta), 

>Sudmalupīte6 km; >Svētupe6; >Dzērvīte11; >Briede10 ; >Vērģupe15; >Podzīte /Smakupe19; >Biržiņa15; >MISA108  >Straujupīte; 

<KUMA //Jorģelēnupīte; <Ģirupe 12; <Rūdupīte; <Smārde 12; <Ģedule 11; <Īkstrums 28; 

Iecava Iecavā, foto: Vita Strautniece 


Dabas liegums -
- Ellītes purvs; - Gasparsona purvs;
 - DAP vietnē;

Dieva dārzs Iecavā, 1812.g. kapi -  vietnē ancentsites.eu;.
Pirmā rakšana, bet vai beidzamā!?
VĒRTUMI KRASTOS -
>Bārbeles sēravots; <Bruknas senču pilskalns;.
>Garozas svētozols; Grienvaldes ūdensdzirnavas; 
>Mušķu-Silgraužu skansts;

Garozas Lukstenieku pilskalns saite uz žurnāla Labietis rakstu;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kad Iecava iztek no mežaines uz laukiem, jeb āra zemēm, tai ir divas pietekas Svētupe un Svētupīte, katra savā pusē. Pēc arheologa Jura Urtāna domām tā ir zīme, ka arī mežs un lauks senajiem iedzīvotājiem ir bijusi sakrāla robeža. Publicēts - Letonika2017. 

Ģirupe (arī Dirupe, Girčupe, Girupe, Gīrupe, Ģirčupe) ir Iecavas < kreisā krasta pieteka Jaunjelgavas un Vecumnieku novados. Iztece - no Jūgu purva. Nosaukums lietuviski nozīmē `meža upe`, vienkārši.  Ietek Iecavā augšpus Tenteniem. Upi nešķērso valsts autoceļi, pie upes neatrodas lielākas apdzīvotās vietas. Senāk Ģirupi kļūdaini pieņēma par Iecavas augšgalu. 

Svētupe ir Iecavas > labā krasta pieteka Vecumnieku novadā. Iztece - no Vāveres ezera. Iesākumā tek dienvidu-dienvidrietumu virzienā, vēlāk pagriežas uz dienvidiem-dienvidaustrumiem. Ietek Iecavā mazapdzīvotā apvidū. Upi šķērso valsts autoceļš P87 (BauskaAizkraukle), tās krastos neatrodas lielākas apdzīvotās vietas. 

Svētupīte ir Iecavas < kreisā krasta pieteka 4,0 Vecumnieku novadā. Izteka - Kurmenes pagasta ziemeļaustrumos. Tek rietumu virzienā. Ietek Iecavā. Upi šķērso valsts autoceļš P73 (VecumniekiNeretaSubate), tās krastos neatrodas lielākas apdzīvotās vietas. 

Dzērvīte ir Iecavas >labā krasta pieteka Vecumnieku novadā. Iztece - Bārbeles pagasta austrumos, pie Ēzīšu kapiem. Tek rietumu-dienvidrietumu virzienā. Ietek Iecavā uz dienvidiem no Bārbeles, pie Bārbeles sērūdeņraža avota. Upi šķērso valsts autoceļš P89 (ĶekavaSkaistkalne), tās krastos nav lielāku apdzīvoto vietu. Regulēta visā tecējumā līdz autoceļam P89. Lielākās pietekas - Mūrnieku grāvisPlasa


Attālumus pieņemts rakstīt līdz ietekai (pēc I.Luksa mērījumiem kiiometra topokartē - "Ar laivu Latvijas ūdeņos"). 

137. km > Ģirupe; 120. km >Svētupe; 106. km >Smārde; 107. km bijušās Mežmuižas dzirnavas; 82. km regulētais posms;

Ģedule (arī Ģedulis) ir Iecavas < kreisā pieteka Iecavas novadā. Sākas kā novadgrāvis Dreimaņu purva rietumu malā dienvidos no Tāmām. Tek pa Zemgales līdzenumu galvenokārt ziemeļu virzienā, savācot apkārtējo purvu ūdeņus. Upe lielākajā daļā tecējuma regulēta, izņemot nelielu posmu pirms ietekas. Ietek Iecavas upē Iecavā pie Dartijas.11/30,5

Vērģupe (arī Vērģupis) ir Iecavas labā krasta pieteka Iecavas novadā. Sākas kā novadgrāvis Kangaru kalnu meža masīvā netālu no Dzelzāmura  medību pils. Tek dienvidrietumu—rietumu virzienā, upes gultne visā garumā, izņemot 0,4 km garu posmu lejtecē, regulēta. Upes baseina augšdaļa atrodas Upmales paugurlīdzenumā, lejasdaļa — Zemgales līdzenumā. Ietek Iecavā iepretī Raņķiem. Upi šķērso  Jelgavas—Krustpils dzelzceļš un autoceļš A7. Vidustecē tās krastos izvietojusies Iecavas putnufabrika. 15/24/34,6/0.006

Podzīte /augštecē Smakupe  ir Iecavas > labā krasta pieteka Iecavas  un Ozolnieku novados. Sākas kā novadgrāvis mežā ziemeļaustrumos no Iecavas dzelzceļa stacijas. Augštecē tek ZR virzienā, pēc lielākās pietekas Jāņupes uzņemšanas pagriežas dienvidrietumu virzienā. Augšteces baseins atrodas Zemgales līdzenumā, lejteces —Tīreļu līdzenumā. Upes gultne visā garumā regulēta. Ietek Iecavā uz austrumiem no Garozas stacijas. Upi šķērso autoceļš A7 un lejtecē Jelgavas—Krustpils dzelzceļš.

Lielākās pietekas ir >Jāņupe un >Baložu kanāls. 

32. km < pieteka Īkstrums; "..vien Īkstrums spīguļodams saules staros, man pretīm rūc kā senos pavasaros" /Ed.Virza/ 

22. km pa < kreisi atzarojas Velna grāvis; 19. km Krustpils dzelzceļa tilts; 07. km Rīgas dzelzceļa tilts; 

foto: Baložu kanāls 2015

Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

05. km Iecavai pietek Misa no >labā krasta, Zemgalē. Un tai ir izveidota sava atsevišķa upes.lv lapa - MISA.

Tā kā lielu daļu Iecavas ūdeņu novada Velna grāvis pa tiešo Lielupē, Iecavas lejtecē lielāko daļu sastāda Misas ūdeņi. Misas ūdeņus intensīvi izmanto Olaines pilsētas un rūpnīcu vajadzībām, tādēļ papildus ūdens tiek pievadīts pa Daugavas—Misas kanālu no Ķekavas.

Lielākās pietekas ( A - Z ) (Wiki) - >Apiņupīte; >Cena; >Daugavas—Misas kanāls; >Gailīšu strauts; >Mīlupīte; >Olaine; >Pupla; >Taļķe; >Vārniņa; >Zvirgzde; <Medaine; <Milupīte; <Skujupīte; <Tēces strauts; <Vāverupīte;


Daļa pazaudētu nosaukumu no 1939.g. Iecavas pagasta - upe: īecavas upe, misas upe. 12.) strauti: dūobežas straūts, ežupe, grīvas str., ģedule, irbes str ikstrums, jāņupe, liskupe, medaīne, mellaīs str., putrupe, puodzīene, räjumstr., skujupite, smakupe,, üozüolstr. jeb vāverupe, vērģupe 13.) grāvi: krieva gravis, marīenes gr., meīltekas gr., mellupe, žīdpura gr. 


KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Bauskas novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā). 


Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! © 

IECAVA viss sateces baseins ( A - Z ) - >Avotgrāvis; <Avotu grāvis; <Būriņu grāvis; >Bābu strauts; >Bicāju grāvis; >Biržiņa15; >Briede10 (>Gaiļu str.); <Dzeņupīte; >Dzērvīte11 (>Mūrnieku gr.; <Plasa); >Ģērķu grāvis; <Garbaru strauts; <Ģedule11; <Ģirupe12; >Glīdzstrauts; <Iecavīte; <Īkstrums28 (>Dole (<Dolīte); >Dorīte); >Jesku grāvis; <KUMA //Jorģelēnupīte (<Jūgupīte); >Koķupe; <Kūmupe; <Lambārtes kanāls; <Meiru grāvis; <Mentes upīte; >MISA108 (>Vārnupe; >Taļķe31 (Vīksniņa22); >Zvirgzde30 (Augstupe10;  Rūsiņupīte7; (Staņķu ezers; Aklais strauts5,2 (Plošu grāvis5,4))); >Apiņupīte6; >Mīlupīte11; >Daugavas—Misas kanāls; >Olaine; >Cena18 (<Spulle); >Gailīšu strauts; >Pupla; >Stiebrāju grāvis; >Upmalnieku grāvis; >Vārniņa; <Medaine; <Milupīte; <Skujupīte; <Tēces strauts; <Vāverupīte6); >Reizenupīte; <Rudupīte; <Rukšupīte; >Skujaine; >Slastupīte; >Slepkavupīte (<Pogupīte); >Podzīte /Smakupe19; (>Jāņupe20; (?Ratastrauts; >Putrupe11; >Vecā Jāņupe5); >Baložu kanāls (<Ežupīte /Stīpnieku gr.)); <Smārde12 (>Vedzerīte); >Stampupīte; >Straujupīte; >Sudmaļupīte; >Sveķu strauts-Sveķu purvs; >Svētupe; <Svētupīte; >Taurupe; >Vabuļupīte; >Vērģupe15 (>Rajuma str.); <Velna grāvis;

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU


 Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI,  - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!


pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

           

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš 

Šeit es varu ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. A.L. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .