Mudavas baseins -     VĀDA-Vjada ŪDRĀJA-Rītupe SĪNUPE-Zilupe

Ģeogrāfiski precīzāk jāsaka NARVAS lielbaseins kurš satek Somu līcī.  Tamdēļ šeit arī pielieta Igaunijas pierobežas PEDELE caur Valku tekoša. 

Pedele ir Mazās Emajegi kreisā pieteka Igaunijā un Latvijā. 

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 PEDELE 31 (16) 31,7   ezers68,0  219 (77)0,057 

Iztek no nelielā Kadastiku ezera Valgas apriņķī Hummul paugurmasīva rietumdaļā. Pēc dažu kilometru tecējuma pa Igaunijas teritoriju, Pedele kļūst par robežupi 2,57 km garumā. Latvijas teritorijā Valkas novadā upe tek pa Ērģemes pauguraini seklā ielejā. Lielā daļā upes tecējuma gultne regulēta, uzņem ūdeņus no meliorācijas sistēmām. Augšpus Valkas ir dzirnavezers Zāģezers. Lielākās apdzīvotās vietas krastos: PedeleValkaValga

Lielākās pietekas - > Varžupīte (robežupe); > Rautina (Igaunijā); > Menniku; < Ežupe (robežupe); <Rīzupe; <Zulpis; >Smēķupīte /Līvupīte; <Vīraoja (Igaunijā); 


Veļikaja (krievuВеликая), latviski MUDAVA arī Muda tek uz Somu līča Narvu un ietek Pleskavas ezerā Krievijas federācijā

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
caurtece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 


 MUDAVA430 Veļikaja     25200 134 tulkojumā - diženā

Upe sākas Bežaņickas augstienē. Augštecē ir vairāki ezeri. Pēc tiem Veļikaja 15 kilometru garumā tek mežos, stipri līkumojot. Tālāk upes krasti ir ļoti ainaviski, tās krastos aug priežu meži. 

 Pēc Idricas ietekas (5 km augšpus ietekas pie Idricas upes atrodas Idricas ciems) Veļikaja strauji pagriežas uz ziemeļiem. Upes platums palielinās līdz 30 - 40 metriem, mežu tās krastos kļūst mazāk, krastu apdzīvojums paliek lielāks. Lejpus Opočkas, pēc Kudkas ietekas, mežu praktiski vairs nav, straumes ātrums palēninās. Pēc Siņajas (Zilupes) ietekas Veļikajas platums sasniedz jau 60 - 70 metrus. Augšpus Ostrovas pilsētas upē ir daudz salu un pietekas atrodas starp tām. 

Lejpus Ostrovas, Veļikajā piecu kilometru posmā ietek trīs lielas upes - Rītupe, Kūkova  un Vāda. Veļikajas platums palielinās līdz 100 metriem, straumes ātrums stipri samazinās. Upes krastos šeit ir ļoti maz mežu, tie ir diezgan apdzīvoti. Pie Pleskavas upē ietek vēl arī Čereha un Pskova. Tad upes platums ir vairāk nekā 100 metri. 

Pavasaros pali sasniedz pusotra metra augstumu. Gada vidējā ūdens caurtece ir 134 m3/s. Ledus sega no novembra līdz aprīlim. Zemieni šķērsojošām upēm - Veļikajas pietekām (VādaiKiraiRītupeiLudzai un Sīnupei) - ir tranzīta raksturs. (Wiki); Upes krastos atrodas pilsētas Opočka, Ostrova un Pleskava

Veļikaja ietek Pleskavas ezerā 15 km lejpus Pleskavas, veidojot nelielu deltu. Upe lejtecē ir kuģojama. 


Lielākās pietekas (Wiki) - labā > krasta - >Aloļa, >Kudka, >Sorota, >Čerjoha, >Pskova. 


kreisā < krasta - <Idrica, <Issa, <SĪNUPE /Zilupe (Siņaja), <ŪDRĀJA /Rītupe (Utroja), <Kūkova (Kuhva), <VĀDA //VjadaKARTES lejas galā pazīstamā Rušona un Ostrovas ezera kontūra. 

sīktēls ar saiti uz balticMaps


SPIEžAM - BALTICMAPS,EU


Kūkova (saukta arī Kokava, Kuhva) ir upe, kas Latvijā tek caur KārsavasBaltinavas  un Viļakas novadiem

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 KŪKOVA107 (47)  Kuhva   Numernes ezers104,2   825 (461,5) 0,156

Krievijā tek pa Pleskavas apgabalu, tai skaitā bijušo Latvijas teritoriju Abrenes apriņķi. Upe savu tecējumu sāk Kārsavas novada  Salnavas pagasta Numernes ezerā, ietek Krievijas teritorijā Veļikajā. Krastos atsedzas dolomīti.  Lielākās apdzīvotās vietas tās krastos ir Nosova (agrākā Purvmala), Stupāni, Linava un Kahnova, kas šobrīd visas atrodas Krievijā. 


Lielākās pietekas - Pazlauga (10 km); Supenka (21 km); Rika (31 km); Lodumka (25 km, Latvijā 14 km)./Aukupeite; 

Sateces baseins - Numernes ezers- <Aukupeite; <Pazlauga; <Puncuļeva (>Kupsa); <Smiltine; <Supenka (Griušļova; >Zvaiga); <Kaņepe; <Krakupe; <Rika31 -Orlovas ez. (>Stiglova); <Moseika8 |robeža|; Lodumka25 ()<Līčupe; >Pelega; >Bezymjannyj; Lodumka (arī Ludumka; krievuЛудонкаLudonka) ir Kūkovas < kreisā krasta pieteka Latvijā un Krievijā. Sākas no grāvju sistēmas austromos no Dagunovas ciema uz Šķilbēnu un Medņevas pagastu robežas. Tek galvenokārt ziemeļaustrumu virzienā. 8 km garumā Latvijas un Krievijas robežupe. Ietek Kūkovā pie Hvorostovas ciema bijušā Purvmalas pagasta teritorijā Krievijā. Lodumkai ir 12 īsas pietekas ar kopgarumu 19 km. 


Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

Rika ir Mudavas (Veļikajas) pietekas Kokavas pieteka Balvu un Viļakas novados

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 RIKA 32 48 1,5 Orlovas ezers   124 0,032 


Tecējums šķērso Adzeles pacēlumu un Mudavas zemieni austrumu virzienā. 

Augštecē upe tek pa līdzenu purvainu apvidu, upes gultne regulēta

Vidustecē tek pa izteiktu ieleju. Ietek Kūkovā pie Bākarovas, 

Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Šķilbani un Rekova. Upi šķērso autoceļi P45 un P46

Lielākās pietekas >Stiglova10; <Moseika8; 

Lielākā pieteka ir 10 km garā Stiglova


foto: Gatis: wondermondo.com.

Kūdupe (krievuКудеб; Kudeba) ir Veļikajas pieteka Latvijā un Krievijā. Sākas no grāvju sistēmas rietumos no Zaicevas ciema Pededzes pagastā. Latvijā tek starp Malienas pauguraini un Adzeles pacēlumu, Krievijā — pa Mudavas zemieni. Augštecē upes gultne regulēta, kritums ap 4,5 m/km; lejtecē — <0,5 m/km.  4,9 km garumā Latvijas un Krievijas robežupe. Ietek Veļikajā lejpus Belaja Struga ezera. 

Lielākās pietekas ir  no > labās - Ilovka, > Glibočenka (12 km), < kreisās - Naļica (14 km), Vruda, Ļidva (31 km), Mesguška (10 km), (visas Krievijā). Latvijas teritorijā lielākās pietekas ir > Bērzupīte (12 km); < Šepica (6 km), < Isanka 8 km; 

JS logo ar saiti uz kartes produktu


KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Alūksnes novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā) Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!

Pilns sateces baseins (A - Z), apakšbaseinos no iztekām - 

MUDAVA //Veļikaja; >Aloļa; >Čerjoha,; <Idrica; <Issa; >Kudka; <KŪDUPE; <KŪKOVA; >Pskova;.<SĪNUPE; >Sorota; <ŪDRĀJA; <VĀDA; 

<KŪDUPE ; <Naumuva; >Bērzupīte (<Dobusalas strauts); <isanka; <Šepica); 

<KūKOVA //Kuhva107 -Numierņas ez.; (<Aukupeite; <Pazlauga10; <Puncuļeva (>Kupsa); <Smiltine; <Supenka21 (<Griušļova; >Zvaiga); <Kaņepe; <Krakupe; <Rika31 (Orlvkas ez.- >Stiglava); <Mosika8 |valsts robeža|; <Lodumka25 (<Līčupe); >Pelega; >Bezymjannyj; 

<IUDRUPE //Rītupe /Utroja -Meirānu ezers; >Leidaceite -Leidaceits; >Baltānu str.; <Janiku str.; <Lendzeišu str.; >Steporu str.; (>Strauja24 (>Kreiču strauts; >Locupeite; >Baranovkas grāvis); >Zeļčavas str.; <Moseju str.; <Ijevkas str.<Šņitka; >Ziblas strauts (>Žibas?); <Ludza//Lža156 -Lielais`Ludzas ezers; (>Kondratu str.; <Soltupeite; >Djatlovka; >Iņņica25; <Čodarānu upe26); <Lada//Ledupe; 

Lielā Ludzas ezera baseins - (DA) Istalsna20 /Ļadina (<Rudzeišu str.); Pilda36 /Ilža (>Auneja; <Rūbežnīca (>Kazeņa); <Porkaļu upīte (>Poganka); >Leidiukšņa17 -Leidiukšņa ez. (>Kalaša str.; >Diukša -Nirzas ez. (<Raipoles str.); <Kuharenku str.); <Kiudolica (<Aprūbs; >Kara upe -Šosta ezers; >Gaveiku upīte); Poldera kanāls; Pilsētas kanāls; (A) <Plītnīca -M.Ludzas ezers - Zvirgzdenes ezers (<Stauka- Cirma ezers  (>Undupīte; <Vasarānu upīte (>Sv.Jāņa upīte))); (>Garbara -Runtorta ez. (>Runtorta (<Bataru strauts -Dukanu ez.- <Zeiļu strauts; <Pabarga)); 

<VĀDA /Vēda83 -Stompaku purvs; <Kulpenes ez.; -Lukšu ez.; -Nastovas ez.-; <Virica7; >Koura23 (<Olutova avots; <Bušma; <Gurova; <Pušnica;<Vēžupīte ( -Viļakas ezers <Meirupīte); <Tutinova; >Nidrupīte); <Liepna47 (>Ķikšu gr.; <Duncu strauts; <Slimnīcas`strauts; >Saidupe9; <Sloku strauts; <Medņusala9; >Vārubka //Vorubka8; <Siltenīte -Siltie poriņi; <Liepicas ez.; >Poseļnica; >Gruzdovka6; <Dobrovidka)); <Voroža (<Ačinka);<Opočna; 

<SĪNOJA//Zilupe /Siņaja (>Ņiavieryca (Bel); >Studenka; >Pernovka11; >Perļinka; >Ludinka; >Verša; <Plisunka27 (>Perekops -Plisūns-  >Patmalīšu`upe); <Verbovka7; <Istra39 (<Zeiļovas strauts (<Anapoles str.)); <Cegeļņa -Audzeļu ezers; <Gumineicas str.; Lauderu strauts11 (<Korņovkas str.); >Grīva6); <Podupe7 //Aglonka <Jučovas strauts12; <Kurjanka11; <Rūbeža upe11 -Peiteļa ezers; <Drujanka; <Molosojka; <Kļučevatka; <Voroga); 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .