Riežupe ~ ar satekupēm;

Riežupe (saukta arī Reža, Režupe, augštecē Mizas grāvis, vidustecē Rimzātupe, lejpus Veldzes ietekas Liekne) ir Ventas < kreisā krasta pieteka Kuldīgas novadā;                                                                                                                                          PAPILDINĀTS-30.10.2016.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanāls
km² 
km³

 RIEŽUPE 42 Liekne*57 1,36    259,7 0,042 vēsturisks dabas parks

Sākas bijušā Mizu purva Mizu pļavās Kabiles pagastā; variants satekot pirmiem grāvjiem ar nosaukumiem. Augštecē tek pa Austrumkursas augstieni, lejtece pa Pieventas līdzenumu. Augštece un vidustece līdz Rimzātu dīķiem regulēta. kartes sīktēls ar saiti uz BalticmapsLejtecē upe stipri līkumaina, tek pa līdz pat 20 m dziļu ieleju. Lejpus Veldzes ietekas atrodas Riežupes ūdenskritumi. Kilometru pirms ietekas Ventā upes kreisajā krastā atrodas Riežupes smilšu alas. Riežupes un Mērgavas satekā izbūvēti Rimzātu dīķi (5 dīķi ar kopplatību 277 ha). Lielākās apdzīvotās vietas krastos: Kabile, Mežvalde. Upi šķērso autoceļi P120  un P121. Pieminējumi saistīti ar  Ēģenieku purvu /grāvi ir kļūdaini. 

Lielākās pietekas - >Mērgava22; >Lībvalks7; <Rūpjupe11; <Ozolvalks31; <Veldze31; 

Veldze satek ar > Riežupi 7 km pirms Ventas; (vidustecē saukta arī Krēslas upīte, Piņķupīte, Griķupe). 

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

 VELDZE31  65 2,1   20,60 km 71 0,019rumbas gultnē

Upe sākas grāvju sistēmā R no Ēģernieku purva. Riežupes < kreisā krasta pieteka Kuldīgas novada Kabiles un Rumbas pagastos.  Visā garumā tek Pieventas līdzenumā. Baseina augšdaļa kanalizēta. Saskaņā ar meloratoru datiem upes baseins ir 71,0 k, garums 28,79 km no kuriem lielākā daļa sarakta 1964.g., 1971.g., 1981.g. un 1987.g. Lejtecē skaisti un viegli pieejami ūdenskritumi, kuri kā brīnums atradās 20.gs. beigās, jo agrāk it kā nebija aprakstīti.

 Augštecē tek pa Austrumkursas augstieni, lejtece — pa Pieventas līdzenumu. Augštece un vidustece līdz autoceļam P120 regulēta. Lejtecē upe stipri līkumaina, vairāki ūdenskritumi. Ietek Riežupē pie Rumbeniekiem. Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Lejas un Veldze. Upi šķērso autoceļi P120 un P121. Lielākās pietekas ir Bāliņstrauts, Serenvalks, Ezervalks un Plocis (visas kreisās).

Vilis Biļķins, 1974.07.01 Ceļa Zīmes  - Veldži, 1253. «ambo Welsc», 14. g.s.t. «beyde Velzen», (Plāķis 123, 1. un 2. velžuciems, velžmuiž.) Territorija atradās austrumos no Kuldīgas, abpus Veldzes upes lejas galam.

JS logo ar saiti uz kartes produktu


KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Kuldīgas novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā);


Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

*Daži autori LIEKNES nosaukumu attiecina tikai uz lejteci no Veldzes un Riežupes satekas. Citi, tikai zem tagadējiem Rimzātu dīķem... Bet labāk to aizmirst!

Dabas parks 1962.g.

Riežupes dabas parks ir viens no pirmajiem Latvijā reizē ar Piejūras DP un Gaiziņkalnu).

Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē - saite par patreizējo stāvokli.

Labais bloks

VIETA TAVAI REKLĀMAI!

Sateces baseins -

Riežupe no iztekām - /Ēģernieku grāvis; >Desas grāvis; <Mizas grāvis; <Rūpjupe11 (>Kaķvalks); <Ozolvalks31; >Mērgava22; <Sāls valks; >Lībvalks7 (<Graudupe1,4); <Dzērsvalks; <Veldze31 /Piņķupīte; -Ēģernieku purvs (<Bāliņstrauts; <Serenvalks; <Ezervalks; <Plocis);

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

PIELIKUMI -

J.Delle, Venta un Abava 1932, - Pie Šķēdes muižas, satekot Grauzdupei un Lukačupei, iz ceļas Šķēde. Tā uzjem sevī no kreisās Porupi, Kārpeni, Vārmi ; no labās Polīšupi un Ūdri. No Šķēdes muižas, klm. 10 garumā, Šķēde plūst strauji, augstos krastos, tad ievijas mežainā apga balā un pie Upatnieku mājām iegūst nosaukumu Eda. Izkļuvuši atkal no mežiem, vēl dažus kilometrus tā plūst pa pļavām klātu ieleju, līdz sasniedz Ventu klm, 10 augšpus Kuldīgas. Otrā lī dzīga rakstura upe, arī bagāta pietekām, ir Riežupe. Tā ietek Ventā lejpus Kuldīgas. Izceļas vina Mizu purvā, dienvid rietu mos Kabilei. No labās Riežupe piejem Mergavu un Lībvalku, no kreisās — Rūpjupi un Veldzi. Riežupe lejas galā pazīstama arī zem Lieknas vārda. Ventas krasti no Jēram līdz Edas ietekai vairākus metrus augsti, pati upe braslaina.

1933.09.12 Valdības Vēstnesis 
solīšanu no zemāk uzrādītām summām: 1) Kuldīgas apr., Kuldīgas pag. Griķu meliorācijas sabiedrības Veldzes upes regulēšanas darbus 12.015 tek. m garumā, ar ar 18.360 kub. m zemes tilpuma, novērtētus par Ls 10.627,80. Drošības nauda Ls 1.060, — . 

1938.07.22 Brīvā Zeme 
iet ap 45.000 baļķu. Pēc koku pludināšanas šovasar Ventā paredzēts uzlabot ūdens ceļu. Ari Abavā un Riežupē izdarīs akmeņu spridzināšanu un tīrīšanu. 

1956.05.11 Padomju Kuldīga 
strādnieki. Lūk, pašreiz uzsākti zemes darbi Kuldīgas— Rendas lielceļa iztaisnošanā posmā Riežupe—Lībvalki. Pēc darba pabeigšanas abpus ceļam iestādīs augļu kociņus. 

G.Eniņš, Riežupes alu noslēpums vēl nav atklāts - saite 1992.07.18 Diena periodika.lv


Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! © 

Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!


pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

          

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš 

Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .