Ventas lielbaseins ~                  LĪMENIS UPĒ

apakšbaseini - Vadakste Zaņa Ciecere Abava Šķērvelis Riežupe                          UPESE.LIT

Liela upe Latvijas vakarpusē Lietuvā un Kurzemes pussalā; starp Austrumkursas un Rietumkursas augstienēm Kursas un Piejūras zemienē. Ventas nosaukums esot cēlies no līvu vārda vēna, kas nozīmē “upes ieteka jūrā”, “jūras šaurums” vai “osta”.

Uz Ventas atrodas garākais dabīgais ūdenskritums Eiropā - Ventas Rumba :-)                                            PAPILDINĀTS - 13.08.2019.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne izteka  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

VENTA 346 (173)  1660,48
(0,74) 

Venes ezerā (Medainī?) 

   11 811,1
(6613,6)
(2,94) Rumba, kur
 zivis ķēra gaisā!

No Lietuvas robežas līdz Alšiem Venta tek pa Vadakstes līdzenumu, tālāk - atdalot Rietumkursas un Austrumkursas augstienes. No Šķērveļa līdz Skrundai krastos ir dolomīta atsegumi (Gobdziņu klintis,  Ātraiskalns, Straujaiskalns), upē līdz Kuldīgai krāčaini posmi (Griezes, Nīgrandes, Gobdziņu, Varkaļu, Elles, Skrundas krāce, Briežu brasls, Griķu brasls, Rimzātu brasls, Rumbiņas krāce un Zeļģu krāce) mainās ar mierīgiem un dziļiem posmiem, daudz saliņu. Pie Kuldīgas gultne no dolomīta pāriet smilšakmenī, veidojot Latvijā lielāko (garumā) ūdenskritumu - Ventas Rumbu. Lejpus Kuldīgas, Piejūras zemienē upe līkumaina, tecējums mierīgs, ir sarkanīga smilšakmens atsegumi (Sarkanā siena), krasti lēzeni. Sastopamas vienas no Latvijas upju dziļākajām dzelmēm. Pusi baseina aizņem meži. Venta parasti aizsala decembra beigās, ledus iešana sākās marta sākumā. Krasti pārsvarā aizauguši, peldvietu nav daudz. Lielākā pieteka — Abava.

Nevar piekrist ka - "ūdenstūrismam vairāk piemērota ir Venta no Lietuvas robežas..." , jo tieši Lietuvas daļā ir lielāks kritums, ātrāka straume (ko apliecina dažas fotogrāfijas no sena laivojuma /klubiņā.) Turklāt nokļūšana līdz robežai pie Vadakstes nebūt nav viegla, salīdzinot ar vilcieniem uz Kuršenai un Mažeiķiem (caur Šauļiem). No valstu robežas Upe ir mazāk apdzīvota, ar ātrāku straumi, salīdzinot ar lejteci zem Kuldīgas.

Lūk, šī patiesi ir Venta kādu to pazīstu laivojamu! Foto: Rimantas Lazdynas

Par Ventas hidroloģisko režīmu raksta - Salmgrieze, V. Katrai upei savs raksturs, Padomju Dzimtene Nr.102 (1973, 25. aug.), 3.lpp

Dabas liegumi -
Ventas ieleja no Kuldīgas  līdz Abavas ietekai;
Ventas un Šķērveļa  ielejas posms;
Skrundas dīķi; Piešdanga;
- saites Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē.
Lietuviešu laivojamo upju lapa -saite uz Leišu upēm

Ventos baseino Lietuvoje ežeringumas yra apie 1 %. 

VĒRTUMI KRASTOS
< Nīgrandes kaļķu cepļi;
< Ventas un Šķerveļa liegums; < Gobdziņu klintis;
<Lēnu baznīca; muiža;
<Skrundas; Padures pilskalni;

Skrundas novada kartoshēma ar ievērojamākajām vietām - http://www.skrunda.lv/karte/karte.html

Lielakās pietekas - (>labās, <kreisās); PILNS sateces baseins lapas lejasgalā.

<Virvīča131; <Šerkšne56; <Varduva96; >Dabiķene37;>VADAKSTE82; >ZAŅA48 (53); >Bērzene12; >Sumata11; >Klūga17; >Ciecere51; >Ponakste27; >Mazupe14; >Ēda6; >Riežupe42; >Rudupe18; >ABAVA129; >Ragawa //Dzirnavupe8; >Vēždūka33; >Kamārce22; >Standze9; >Vecventa8; >Annas valks; >Bensona upe; >Bērzvalks; >Cērsupe; >Daurātupe; >Dzirnavupe; >Grozila; >Gudupe; >Iernestiņvalks; >Kumbrupe; >Kustes kanāls; >Neivārda grāvis; >Plocis; >Plūču valks; >Poļvalks; >Straumēnu grāvis; >Vecventa;

<Losis44 (robežupe) <Lētīža /Lēntiņa32; <ŠĶĒRVELIS15; <Lēnupe6; <Koja26; <Garūdene15; <Ēnava19; <Lejējupe19 (<Sprincupe18); <Padure19; <Naba7; <Alekšupīte; Bārtiens; <Dūmiķe; <Einupīte; <Kaļķupīte; <Krāčupīte; <Laurupīte; <Lejasgaļu valks; <Raņķvalks; <Skutule; <Vidumgrāvis;

<Garūdene15 //Ropjupe /Pīgupe (>Zaļumu strauts; <Durbes upīte);

ATTEKAS - <Pasiekstes lunka; >Vecventa; >Packules lunka;

Viduslaiku dokumentos atrodamie nosaukmi - `Wenda` 1100. gads, Latīniskais nosaukums Winda pirmo reizi minēts Indriķa hronikas 1206. gada notikumu tekstā par vendiem. ~Beste` 1338., `Wursow` 1456,`Tuckmen` 1338, `Eden` 1390 ar `Dauro` 1490  un `Pallitz` 1461;  `Wessel` 1401, `Balteuppe` 1500, `Dumicke` 1500. `Lossenbeke`1489 ar `Spingel` 1500; `Wardeuppe` 1489;

Baseina shēma no A.Priedītis, Ar makšķeri Latvijas.., 1960.

Ventas baseina vidusdaļas shēma ar Abavu atrodas sadaļā pie Venta/Abava/.

Krišjānis Barons par Wentas uppehm1859.g.5) iesākas dziļi Leišos, ienāk pie Griezes Kurzemē. ...uzņemm to jauku un prahwu 20 juhdzu gaŗŗu Abawas u. /../ Kreisa pusfe tik mazi upju strauti Wenta eetekk, kas strauji no kalneem zemme gahzdamees leetus laika leeliskam ispluhst. Leischos weena jo leelaka peetekka, ko Wardas uppi sauc un kas pee Greezes ar Wentu saweenojahs.

Attālumus pieņemts rakstīt līdz ietekai (pēc I.Luksa mērījumiem kilometra topokartē - "Ar laivu Latvijas ūdeņos", 1991).

Dabiķene (lietuviešu Dabikinė) ir 37 km gara Ventas > kreisā pieteka Lietuvā (Šauļu un Telšu apriņķos), iesākusies Latvijā (Auces novadā).

Upe sākas kā novadgrāvis Ukru pagasta austrumu daļā. Upes gultne līdz Pakalnišķiem regulēta, iztaisnota. Divos posmos (0,4 un 2,2 km garumā) Dabiķene ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Lietuvas teritorijā lejpus Pakalnišķiem upe tek pa izteiktu ieleju. Pie Sablausķiem izbūvēta Sablausķu ūdenskrātuve. Ietek Ventā augšpus  Viekšņiem. Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Akmene un Palnosi. Upi šķērso autoceļi 155, 156 un Naujoji Akmenes dzelzceļa atzars.

Lielākās pietekas - >Drūktupe; >Akmenupe; <Nīžuva; <Krūte; <Šventupe; <Paragalve; Un mazāka Vēžupis <Dabiķines pieteka, arī 858 metrus ir Latvijas un Lietuvas robežupe;

173. KM robežupe Vadakste ir pirmā Ventas > labā pieteka pilnībā Latvijā ar 1/2 baseina. No mazām pietekām < Skutule.

172. km < Varduva ietek Robež-Ventas posmā no Žemaitijas augstienes. Garums 96 km, baseins 590 km²; pilnībā Lietuvā.

Skutule, //Skutelis //Skutuls*,13 km, lielāko daļu Lietuvā, (* vīriešu dzimtes galotnes ir Nīgrandes izloksnes tradīcija jeb vispārīgāk Leišmales).

163. km ietek Losis (lietuviešu Lūšis), < kreisā krasta pieteka Saldus un Vaiņodes novados un Telšu un Klaipēdas apriņķos Lietuvā.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

LOSIS 43,6 (35)  82 
    183 (58,7) brūnogļu slāņi

Sākas aiz robežas Lietuvas pusē (wiki variants pilnīgas blēņas jo Telši ar Klaipēdu nerobežojas...). Augštecē kritums straujāks ~ 4m/km; no ziemeļu virziena līdz Latvijas robežai, tad pagriežas uz austrumiem un 27 km ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Pirms Kalniem pagriežas uz ziemeļiem un pēc 8 km ietek Ventā. Augštecē līdz tagad slēgtajam Mažeiķu —Liepājas dzelzceļam upes gultne regulēta, lejpus Kalniem izbūvēts Kanavišķu dīķis. Pirms ietekas < krastā Loša atsegums.

Brūnogles slāni pie Loša uzurbti 1935.g. pavasarī. Tas atrodas Loses upes krastā, kurš atšķirībā pret Letižu guļ virs upes līmeņa krastā, dažus desmit soļus lejup no tās vietas, kur Loses upi šķērso Nīgrandes Griezes lielceļš. Te ogļu slānis ir ap 2 m biezumā. (pēc I.Sleiņa).

Bijis paredzēts 1937.g. regulējot purvus Lietuvas pusē, mainīt arī valstu robežu.

Lielākās pietekas - <Spinnis14; <Dārģis; <Zvērupe; <Jonupe; <Ģirupīte; <Medupīte; <Lauris (>Silaiņu grāvis);

Gar Loša krastiem izveidota Kalnu dabas taka - lasi vietnē turisms.saldus.lv.

162. km > ietek ZAŅA; garums 48 km, kopējais kritums 75 metri.

>Sudrabstrauts; >Miglas strauts; <Dūmiķis;

<Cīrulenes kalns - pilskalns, 161. km Nīgrandes tilts; < kaļķu cepļi; 

> Grozila (< Pīļupīte); > Gudupe, agrāk Junkuriņa; 150.km. > Plieņu atsegums; 

147.km < ietek Lētīža /Lēntiņa //Bāta;

garums 32-37 km, kritums 100 m, sateces platība 121 km². Sākas Bātas gravas austrumu galā satekot lejpus Lēntiņā uzpludinājumam <Velda7 + >Zāģene; pietekas - >Kazbarupe; >Ošupīte; <Drapeļupe; <Bakuze5; <Gaurata; >Baltupe7 (<Vistupe);

LĒTĪŽAS augšgala nosaukumi ģeogrāfes Otīlijas Kovaļevskas pētījums - saite uz pētījuma pdf ().

«Berlines» un gravas pretē-jās malas avoti dod dzīvību strautiņam, kas vēlāk, aiz Bātas dzir-navu dīķa, dabū nosaukumu «Lētišas upe» (1924).

attēls: Bātas pilskalns Lentiņas upītes uzpludinājuma D krastā. E.Brastiņš 1922.

Pie Letižas kopš 19.gs. zināmi brūnogļu iegulumi, tagad aizsargājamais dabas objekts - saite DA pārvaldes vietnē;  un lejtecē Lēģernieku atsegums, saite shēma.


Te būs ko sameklēt vairāk...

146. km < ietek ŠĶĒRVELIS; kopā ar plašu pieteku tīklu strauji krīt no Rietumkursas augstienes Embūtes pauguraines. Daudzveidīgas ainavas, vēsture, dabas pieminekļi; izteku augstienē Embūtes Dabas parks, lejtece pie Ventas dabas liegums; 

Garums 14 km, kritums 100...

145.km <Ātrais kalns; >Gobdziņu klintis; - augstākie pamatiežu atsegumi Rietumlatvijā.

Labajā > krastā īpaši aizsargājamā dabas teritorija Ketleru atsegums, Plieņu atsegums - saite DA pārvaldes vietnē;

140. km <Lēnupe //Imala; 6 km garā upīte izvairījusies no lielmelioracijas, divas dzirnavas. Lēnu muiža, piemiņas vieta O.Kalpaka bataljonam (1919); Nosaukuma variants `imala` varētu būt kļūda (no J.E.1922), toties ir < pieteka Imaļu valks jeb strauts.

137. km < ietek Koja, reti pirmatnēja upīte.                                     Nesajaukt ar Kroju!

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 K O J A30,1 `K u oja`  66,9 Ilziķis ? 93  97,7 neskarta ar lāpstu!

Baseins Rietumkursas augstienē starp Bandavas un Embuotes pauguraini. Izteka ūdenšķirtnē ar Sakas Tebru; varētu būt nelielajā, aizaugošajā Ģēģeru mežezerā. Biežāk publicētais garums (25 km) būtu aptuveni līdz satekai pie Tulčiem, jeb pietekai Z no Ilzika ezera. Gultne dziļā ielejā līkumo starp pauguriem. No Ķīšu meža un Kuncu gravām līdz Kārumlejām nepātraukts mežs. Ainava raiba, dziļas gravas, plašas nogāžu pļavas, avoksnāji. Gravains saglabājas arī pie <Kukuļupītes ietekas - Mīramgrava un Kotkalna grava. Robežupe Asītes, Kalvenes, Rudbāržu un Nīkrāces pagastiem (1940). Kreisajā pusē Taujēnos viens no bijušiem padomju stratēģisko ballistisko raķešu objektiem. Ietek pirms Rudbāržiem, lejtecē vienīgās vēsturiskas dzirnavas (1814), vēl 21 gs. sākumā darbojās. Nosaukums ­`kuoja` - tipisks līvu / lībiešu, vai somugru. 

VĒRTUMI - Tulču pilskalns, Dzeldes pilskalns; Kuncu grava, senkapi, Lēnu baznīca;                                         (E.Brastiņš - ...aklā mežā...)

Lielākās pietekas - (<Kukuļupīte; >Strautupīte6; >Bērzkroga upe8 /Dūņupe); vēl 38 mazākas 63 km kopgarumā. [30,06/3,11]; 

Kr.Bachmanis, Zemīti gaidot (1922) - /../ pret austrumeem un deenvideem aizsteepjas platā, peesnigusē Kojas upes leja, pa kuŗu līkumo mazeem, apaļeem, neskaitameem līkumeem tumši-brūnee upmalas krūmi.

135,5. km ietek > Bērzene12;

Sumata (augštecē Būdniekupe, Būdniekupīte, vidustecē Jaunās muižas upīte, Jaunmuižupe, Sematupe, Sumate, Sumatupe, Sumatupīte, Vilka purva upe) ir 11 km gara Ventas > labā pieteka Skrundas novadā. Iztece - no Vilka purva. Tek ziemeļu virzienā, vidustecē pagiežoties uz ziemeļrietumiem. Ietek Ventā pie Doņu mājām. Sumatu divreiz šķērso valsts autoceļš P107 (Skrunda — Ezere). Tās krastos atrodas Bračas un Jaunmuiža.

 Lielākas pietekas (>Oša valks; <Katla valks); JS logo ar saiti uz kartes produktu

KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Kuldīgas novada mērogā 1 : 75 000 (kilometrs centimetrā);

JAUNUMS ~ Ar 2020.g. uzsākts Life projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GoodWater IP Nr. LIFE18 IPE/LV/000014. kurā > Ēda ir viena no sešām demonstrācijas upēm. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Vides ģeoloģijas un metereoloģijas centrs (LVĢMC) un pieteikums tapis sadarbībā ar 18 partneriem. Projekta LIFE GoodWater IP vispārīgais mērķis ir uzlabot "riska ūdens objektu" stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos. `Risks` nozīmē iespēju neizpildīties EU solītā datumā; un pašreizēju neatbilstību bioloģiskām labas ūdens vides pazīmēm, tiecoties uz visaugstāko iespējamo ūdens ķīmisko un ekoloģisko kvalitāti;

Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

132. km no > labā krasta Ventā ietek Klūga, arī Grāverupe (starp > Zaņu un > Cieceri); 

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 KLŪGA17 Grāverupe 53  
   90,51
 

Sākas mežos no vairākiem strautiem - iztekas žuburs. Lielākā pieteka >Gaidupe, bez tās vēl 17 mazākas pietekas 30 km kopgarumā. Lielākā apdzīvotā vieta Pumpuri; Pietekas - (>Sīļupīte; <Žuburvalks (Kražu strauts); <Garais strauts; <Zirdzenes upīte (<Lāču strauts); <Skrapstvalks; >Kūrisas valks (<Bišu valks); >Akmeņvalks (>Rugājvalks); >Gaidupe); Mūra tilts - skrunda.lv.

Kalpaka bataljona cīņas 5.- 6. martā 1919. gadā, pāri Klūgai ved uz liktenīgo pārpratuma sadursmi.

> pilskalns Krievu kalns; <Skrundas pilsmuiža; 129. km Skrundas tilts, < Skrundas pilskalns;

128. km > ietek CIECERE; 127. km Liepājas dzelzceļa līnijas tilts; 

>VecVentas vecupe (<Straumēnu gr.; >Pastaru gr. (>Vārņpurvagrāvis));

123. km < Garūdene //Ropjupe; Dabas liegums Skrundas dīķi>Roznieku gr. (<Buntu gr.); >Kumbrupe 2,2 km, tālāk laukmalas grāvis. 
114. km > Ponakste 26,5 km - Veiķenieku ezers; (<Robalts11,5 -Niedras dīķi (>Augstupu? upīte, <Pinķenes gr.); sateces rajons 55,55 km² (Robaltam 45,55 km²). Bijušas ūdensdzirnas?, pie ietekas Raņķu (Plostinieku) pilskalns; .

113. km < Ēnava (<Robežupīte (<Rijas valks); <Dzirnavu str. (<Lodeskalnupīte)); >Iernestiņvalks; 105. km > Mazupe, Briežu krāces, <atsegums;

103. km < ietek Lejējupe 19 /Barauce (<Sprincupe18); <Krūku pilskalns;                                                                saite - Vietvārdu datu bāzes krājums par Lejējupi~

Lejējupes mūsdienu PAMATnosaukums saistāms ar vairākām vecsaimniecībām - Lejējiem. Tās daudzie sinonīmi ir gan dažādu laiku pamatnosaukumi, gan kādas pietekas piejukšana. `Lejēji` pieņemams kā raksturīgs apvidvārds.

Visas pietekas - (?Cīruļupīte; <Svilpdīķis- <Gaiļvalks; <Pinčupe; <Piķvalciņš; <Sprincupe18 -Āpezers; (>Eldernes Svētavoti; >Mazsālija; >Krogsētu valks; <Pāze8 -Tīrelis));

Pāze jeb Pažupe ir Sprincupes < kreisā pieteka. Garums 8 km, baseins 20,4 km². Tek pa Kuldīgas novada Pelču pagastu. Iztek no Pāzes purva un tajā tiek novadīts ūdens no Pelču zivjaudzētavas dīķiem. Nav vērā ņemamu pieteku. Upē sastopami bebri, ir neliela vēžu un zivju populācija (    ). > Daurātupe;

99. km > ietek Ēda; garums 6 km/ kritums 13,1 m/baseins 166 km²/; veidojas satekā >Šķēde ar < Vārme.

Tek samērā dziļā ielejā ar vienmērīgu kritumu (AP95). Cits autors raksta - Sasniedz Ventu 13 km pirms Kuldīgas; ar kopējo kritumu 88 metri; ...izteka 107 m vjl. (J.Rutks60) - nav tādas vietas! Pārdomu vērts gadījums, kā Stockholmā dzīvojošs biedrs var izveidot tekstu par "42 km gara; ar 299 km² baseinu...".

>Ēda6 (>Šķ-ēde32 (<Eda? (>Eglīte); <Lukačupe (>Krieviņupīte6,1); >Grauzdupe (>Dobjais valks); <Pormale; >Polīšupe; >Ūdrupe; <Karpene); <Vārme17 (>Palīce6,88 (<Vidiņu grāvis); <Ķīse; <Dūre (>Gnīdupe; ?Strumpe));

Ļoti saputrota vēsturisko nosaukumu un novadgrāvju situācija Lģia pārlūkā.

- J.Delle, Venta un Abava 1932, - Pie Šķēdes muižas, satekot Grauzdupei un Lukačupei, izceļas Šķēde. Tā uzjem sevī no kreisās Porupi, Kārpeni, Vārmi; no labās Polīšupi un Ūdri. No Šķēdes muižas, klm. 10 garumā, Šķēde plūst strauji, augstos krastos, tad ievijas mežainā apgabalā un pie Upatnieku mājām iegūst nosaukumu Eda. Izkļuvuši atkal no mežiem, vēl dažus kilometrus tā plūst pa pļavām klātu ieleju, līdz sasniedz Ventu klm, 10 augšpus Kuldīgas. Otra, līdzīga rakstura upe, arī bagāta pietekām, ir Riežupe (citāts?).

attēls: Edde ieteka ar shematiskām pietekām, 16.gs., (Zviedrijas archiiws)

Ar 2021. gadu Ēdā un tās satecēs sāksies Lab`ūdens (LifeGoodWater) ekoloģiskās kvalitātes izpēte, sekojošu uzlabojošu darbību veikšanai.

98. km Rumbiņas krāces; <Ķeiru vīksna; >Ēķupe, bijusī muiža un mežniecības apgaita, neliels grāvis.

85. km Rumba, Kuldīga - ķieģeļu tilts; Ventas ielejas dabas liegums,                                    RUMBA WebKAMERĀ- šodien lec ZIVIS?! Tad skaties zemāk, arī tīklos...

Alekšupīte, augštecē saukta arī Čūtene, Dzirnavupīte, Pelčupīte, vidustecē Sūre, Sūrupīte, lejtecē arī Alekša upīte. Garums 8km, kritums 30m /30,2 km²; ietek Ventā 70 m lejpus vecā tilta, no <kreisā krasta Kuldīgā. Upes izteka Pelču pagastā Kurmāles paugurainē netālu no Upenieku dīķiem. Pirms ietekas Ventā izveidots dzirnavu dīķis, lejpus kura dabīgs 4,15 m augsts un 8 m garš ūdenskritums  (augstākais 1/2dabīgais ūdenskritums Kurzemē). Pie dzirnavu dīķa aizsprosta atrodas vecās dzirnavas, tās minētas visvecākajos dokumentos par Kuldīgu. Uzskata, ka tās celtas kopā ar pili. Dzirnavas atjaunoja 1807. gadā un no 1820. līdz 1838. gadam te darbojās papīrdzirnavas. Padomju laikā dzirnavās bija iekārtotas sadzīves pakalpojumu kombināta mehāniskās darbnīcas. Lielākās pietekas - Kurmāles upīte; <Taurkalna upīte; 

Populārs tautas sporta pasākums beidzamos gadus ir Alekšupītes karnevāls un Alekšupītes skrējiens. 

81. km < Veckuldīgas pilskalns, <Krāčupīte; 79. km > Riežupe /Liekna; 74. km < Sarkanās sienas; < ietek Padure, <Padures pilskalns; 72.km > Rudupe; >Annas valks; >Šķībais gr.;

67. km > ABAVAs ieteka, >Abavmuižas krustakmens; 64. km`<Paventu pilskalns;

60. km <Nabes ezeru noteka;

53. km >Ragava //Dzirnavupe -Zlēku dzirnavezers -Pāžupe -Kāžezers -Kāžupe; ar vienu pieteku < Slazda valks; ietekā < Valles kalns; Zlēku tilts; {Ragawa 1908}, Endzelīns Ragava augšgalā Augstupe, 1922.g.

<Veļupīte; <Kuļupīte; <Stradze47/41;

43. km > Lagzdienas pilskalns - beidzamais pie senā jūras krasta; < Jostnieku dižakmens; >Pabērzkalns; <Kaļķupīte, Vendzavas muiža; >Cērsupe;

ZVIRBUĻUPĪTE Piltenē, foto: www.vieglicelot.lv

Ap 12, 5 metriem virs mūsdienu jūras līmeņa bija reiz jūras krasts pēc Ledāja pazušanas. Upes apkārtne mainās - sākas lieli vecupju līkumi un dzelmes līdz 10 -15 metriem; skats līdz apvārsnim; un tikai senāko akmens laikmeta cilvēku darbošanās pēdas gar bagātām Ventspils lagūnas piekrastēm.

30. km > atteka Vecventa ar Zvirbuļupīti, Piltene; valodnieki pierakstījuši upes nosaukumu `Beste`, un akurāt še..! Vai nosaukums mainījies, vai kāda no tām ir pieteka, vēl skaidrojams. Tādam viduslaiku centram kā Piltenei Zvirbuļupīte nepiestāv (manuprāt...).

>Landzes liepas; <Zūras muzejs; <Melnais grāvis -Zūru pūņa;

23. km > ietek Vēždūka ar > Gārzdes strauts; <Leču parks; <Bebrupīte;

<Jaunmuižas gr; <Medole?; <Vārves str. -Pūņu purvs; >Standze; <Bāliņu gr.; <Pasiekstes lunka; Ventas ostas robežas;

07. km >Packules lunka /Dokupe (>Bridupe //Vecā Kamārce); >Packule +Packules-Kamārces kanāls (>Kamārce //Elšķene (<Zambe60,54 //Skalde?) >Platenes kanāls +Platene; Ļoti interesants apvidus, kurš 1930-os gados raksturots kā "lielākā piedauzība zemes reformas neizdarībās". Senu un vecu Ventas atteku gultnes savstarpēji savienotas un atvienotas, radot mūsdienu prātiem rebusu.

Dokupe ir vēsturiska Ventas akvatorijas daļa pie Doku kapiem, Packules lunkas > krastā. Šeit 1640-80 gados tika uzbūvēta hercogistes flote, remontēti kuģi un arī pastāvēja ziemas osta. Neatgriezeniski izpostīta no zviedriem. Vēstures piemineklis. Doku kapos atdusas dziedātāja Alīda Vāne (), vairāki tēlnieka x.x. kapa pieminekļi. 

Dampeļu atsegums; 05. km dzelzs tilts, Ventspils; mūsdienu Ventas straume nograuzusi Ancilus laikmeta jūras gultnes nogulumus, līdzīga sastāva kādi redzami Staldzenes stāvkastā.

Vidumgrāvis 4km, (arī Vidumupīte, Viduma grāvis, Vecais Viduma grāvis, Jaunraktais Viduma grāvis) sākās slapjajās pļavās kur tagad lidlauks; ietecēja pie Sarkanās muižas. Lejtece izveidota no jauna - Jaunais Vidumgrāvis - ap 1930.gadiem. Garums varētu tikt precizēts, jo nez vai apkārt Reņķa dārzam arī skaitās. Vecā kartē nosaukums - Ziegel ar pieteku Widum... Tajā laikā dabiska līkumota upīte gar Kuldīgas ceļu kalpo kā robeža pilsētas un pilsoņu pļavām. No kam varētu būt nosaukums - `upīte vidū`. Vēl šodien ir Vidumpļava un Viduma iela. Ieaugot pilsētā kļuva par netīru noteku, kura piesārņoja Ventu un starptautiskos ūdeņus!, līdz 20.g.s. beigās pārtapa līdz nepazīšanai. Jau tad pārsteigumu raisīja glīti izpītie krasti, kur tagad vēl ierīkoti mākslīgi mitrāji lietus notekūdeņu attīrīšanai. Iebraucot Ventspilē pa sauszemi noteikti ieraugat Vidumupīti ar strūklaku "Luize Šarlote". Kā jau pilsētā, jābūt arī tiltiem, tāds ir vēsturisks Sarkanais tilts ar dažādām nosaukuma leģendām, plānots atjaunot. Mūsdienās ūdeni vajag slēpošanas trases sniega pūtējiem, tamdēļ arī bebri tiek tramdīti. Vēl pērn (2016) noplūda kanalizācijas ūdeņi īsu brīdi sagandējot pilsētniekus. Toties 1940.g. ūdensnoteka iekļuva Lpsr vēlēšanu iecirkņu robežaprakstā. Fakts - beidzamā Ventas pieteka! Pat ja izrādītos ka palieni meliorējot otrā ir pārtapusi par pirmo, tradīcija šoreiz ir iesakņojusies pārāk par svešo Ziegel Bach. 

Pēc kādas hipotēzes, aizvēsturiskos laikos Ventas straume caur Ventspils lagūnu veidoja dažādas cilpas. Ir pieņēmums, ka tāda teces vieta ir mūsdienu Zemstilta purvs (Veinbergs1996) un arī līdzās esošais Būšnieku ezers ar pieguļošajiem purviem (Lina Semjonova2020).

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU 

Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt.

VENTAS sateces baseins ar daļēji pietekām — ( A - Z ); (>labās; < kreisās), apakšbaseinos secība no iztekas

>ABAVA129; <Alekšupīte8 (<Kurmāles upīte; Taurkalna upīte); >Annas valks (>Šķībais grāvis); <Bāliņu gr.; <Bārtiens; >Bensona upe; >Bērzene12 (<Bērzenes`strauts); >Bērzvalks; >Buntu grāvis; >Cērsupe (>Aungrāvis); 

>CIECERE51 -Cieceres ezers- Mazupe /CIECERE (>Zarupīte (>Purviņu strauts); <Valtu strauts; >Cūku strauts; <Mežupīte (>Timrēnu strauts; <Akmeņstrauts)); <Lomzere (<Elles strauts); <Timbru strauts; >Salas strauts; >Dūņupe); >Butnāru str.; >Jānupīte4,2; >Kaļķupīte -Saldus ez.- Vēršāda (<Kazenieku strauts; Brocenu ez.; >Nabagupe |šķirtne ar Abavas Imulu|; Saldus ezers); >Slimnīcas strauts; <Siltupīte; >Dīcmaņu strauts11; <Spaļu strauts; >Kumeļpurva grāvis4,23; <Bukupe14 (>Lanka); >Krimelde25 //Rūtupe (>Burtnieku str.; >Vēdzele; <Krieķupīte; <Lašupīte (>Dēņu str.); >Meldzirnupe); <Naša; <Tilgāļu valks; >?; <Paksīte26 (Daku upe4,55); ?Gubu str.; ?Pišķupe; 

>Dabiķene37 (>Drūktupe; >Akmenupe; <Nīžuva; <Krūte; <Šventupe; <Paragalve); <Virvīča 131; <Šerkšne 56; <Varduva 96; -Lietuvā\

>Daurātupe; >Dižgŗāvis; >Dobjais valks; <Dūmiķe; >Ragava //Dzirnavupe8 (>Pāze -Kāžupe); >Ēda(>Šķēde32 (<Eda (>Eglīte); >Grauzdupe (>Dobjais valks); <Pormale; >Polīšupe; >Ūdrupe; <Karpene); <Vārme17 (>Palīce6,88 (Vidiņu grāvis); <Ķīse; <Dūre (>Gnīdupe; ?Strumpe)); 

<Einupīte; <Ēnava19 (<Robežgrāvis (<Rijas valks); <Dzirnavu strauts); <Garūdene15 //Ropjupe/Pīgupe (>Zaļumu strauts; <Durbes upīte); >Grozila (<Pīļupīte); >Gudupe; <Lēnupe6 (<Imaļu str.); >Iernestiņvalks (>Pločupīte); <Jaunmuižas gr.; <Kaļķupīte; >Klūga17 (>Sīļupīte; <Žuburvalks (Kražu strauts); <Garais strauts; <Zirdzenes upīte (<Lāču strauts); <Skrapstvalks; >Kūrisas valks; >Akmeņvalks; >Gaidupe); <Krāčupīte (<Meņģupīte2,4); <Koja26 (<Kukuļupīte; >Strautupīte6; >Bērzkroga upe8); <Krebicupīte; >Kumbrupe; <Kukupīte (<Aukstais valks); <Kuļupīte; >Kustes kanāls; <Laurupīte (>Silaiņu gr.); <Lejasgaļu valks; <Lejējupe19 (<Svilpdīķis-; <Pinčupe; <Gaiļvalks (Vistiņvalks); <Piķvalciņš; <Sprincupe18 -Āpezers (>Mazsālija; >Krogsētu valks; <Pāze8 -Tīrelis) >Lones gr.); <Lētīža32 /Lēntiņa -Bātas dīķis- <Velda7; >Zāģene; (>Kazbarupe; >Ošupīte; <Drapeļupe; <Bakuze5; <Gaurata; >Baltupe7); <Līgutu strauts; <Losis44 (<Angeldis; <Jonupe; <Medupīte; <Ģirupīte; <Zvērupe; <Dārģis; <Spinnis14 (<Norupīte); (*Špinnis; Lauris; Dūmiķis); >Mazupe14 (<Puorupe (<Alkšņvalks; >Melnais valks)); >Mārtiņsalas kanāls; <Meduole?; <Melnais gr; >Miglasstrauts; <Naba1,7 -Nabes ezers (>Mellais gr; >Zīļvalks; <Garūdens); >Neivārda grāvis; >Packule (>Kamārce22 (>Elšķene (<Zambe; >Mauriņupe); <Skalde; >Platene); <Padure19 (Dūņupīte; >Andavas upe2,5 (<Rudupe3,2)); >Plocis; >Plūču valks; >Poļvalks; >Ponakste27 (Alkšņu valks; <Robalts11,5 (Niedras dīķi >Augstupīte); >Čabu gr.; Zobenvalks); <Raņķvalks; >RIEŽUPE42 (<Mizas gr.; >Desas gr.; >Mērgava22; >Lībvalks7; <Rūpjupe11; <Ozolvalks31; >Veldze); >Roznieku gr.; >Rudupe18 (>Cepļupīte; >Bebrupe (>Kazu valks); >Raitiņvalks; >Skārbuļvalks); <Runčvalks; <Skutule; >Standze9; >Straumēnu gr.; >Sudrabstrauts; >Sumata11 (>Oša valks; <Katla valks); <ŠĶĒRVELIS14 (>Krustkalnu upe2,07; <Dzelda24 /Kazupe (<?); (>Lanka10 (<Kuiļupe5,0; >Ošķe6,0; <Cepļupīte1,5)); >Pļavnieku valks//Strautiņvalks3,0; >Namdaru valks//?Kvašu valks//?Krāsu valks4,1); 

>VADAKSTE82 -robežupe; (>Līgotne14; >Avīkne30; Benaišu strauts; Burbuļstrauts4; Alkšņupe22; >Ezere56 (Druve); Suste17; Rīku strauts3; Pestīle9; <Mežupe; Aglona23; Ašva 33); >Vecventa8 (>Zvirbuļupe); >Vēždūka33 (>Modes grāvis+ <Māteru grāvis; <Kāršmežupe; <Kreziņģe10; <Vārzava; >Sirgumupe; <Varžupe; >Gārzdes strauts); <Veļupīte; <Vidumgrāvis; 

>ZAŅA 48(53) \ūdenšķirtnē ar Vadaksti\ - >Brasla; >Strazdupīte; <Kārklupe12 (Grietēnu strauts (>Sātu strauts; <Lībaišu strauts)); >Bāliņu gr.; <Briežu strauts; >Plocīte7 (>Vēršupīte); Abrupe7 (<Pusaru gr.); >Ainu grāvis5; <Mellupīte9 (>?Varžu strauts; Straumīte); >Desu strauts; Plaupis9 //Šķēpu strauts6?; <Zaļenis8 //Zaļēnstrauts; <Pīpāļu strauts; >Lībju strauts; >Mazā Zaņa //Zaņas strauts13 /Zirnāju strauts13; >Dadzu strauts; >Puteņu grāvis 6; 

>ABAVA129; (A - Z) >Bebrupe11; >Dārtsmuižas strauts >Dzelzāmurupe//Lanka; >Dzirupe; >Kalešupe; >Kroja11; Kurzemnieku strauts11; Lašupīte9; >Līgupe17; Mellupīte; Mežzīles upe10; >Pampju grāvis; >Pūpolstrauts2,5; >Pūre18; >Putnukroga strauts; >Sarkanavots; >Sēržu`valks; >Stelba; >Šķērsciema upīte; >Tojātu upīte; >Tukte; >Veģupīte8; >Svente//Kārone22; >Zvarīte6; <Amula66 (55); <Auziņu grāvis; <Bebrupīte; <Biežupīte; <Dumpju strauts; <Dūņupīte7; <Imula52; <Īvande26; <Kaderu valks; <Mazupīte; <Oļupe9; <Ozolupe; <Roja15; <Rumbiņa; <Rumbulīte15; <Teņņu strauts; <Valgale22; <Vēdzele35; <Viesata41; <Zārvalks; <Žagarvalks; <Žīdu strauts11; 

ATTEKAS - <Pasiekstes lunka; >Vecventa; >Packules lunka /Dokupe (>Vecā Kamārce);

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©

SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Kas nenotika - 

Ventas kanalizēšana bija vairāku gadsimtu sapnis. Projekti jau cariskās Krievijas lakā izstrādāti pa metriem, (tolaik asīm). Rumbas vietā būtu neliela elektrostacija, un līdz Skrundai iespējams brauktu kuģītis. Tomēr laimīgā kārtā paglābās viņa, un pat līdz Kuldīgai kuģītis palika sapnis. Tikai 1,5 km akmeņaina sēkļa ar "liekiem" 82 000  izspridzināmu iežu... 

Ventas ūdensceļa izbūves iespējamības (1939.09.12 Ventas Balss) 

Jūras dienu svinības visumā atceltas, bet daudzi atsevišķie pasākumi jau pilnīgi veikti un tos nodos publikai. Jūrniecības izstādi, kuras sagatavošanas darbi jau veikti, atklās kā paredzēts 16. septembri. Tāpat iznākuši vairāku periodisku izdevumu jūras dienām veltītie speciālnumuri. Nupat iznākušajā žurnāla «Ekonomists« jūrniecībai veltītā numurā, starp citiem Ventas ūdensceļu rajona pārzinis inž. I. Lasmanis sniedz plašu pārskatu par Ventas ūdensceļu izbūves iespējamībām. 

Latvija kā piejūras valsts ir bagāta ne tikai ārējiem, bet arī iekšējiem ūdensceļiem. Lielākās upes no rītiem nākdamas šķērso zemi un izbeidzas Baltijas jūrā, dodamas kopā 4500 km garu ūdensceļu, kas noderīgs ne tikai koku pludināšanai, bet pēc izbūves — arī kuģošanai. 

Ventas upe izceļas Lietuvas augšienē, kaimiņos Dubisai. Ja arī atmet domu par lielo, sen loloto Ventas-Dubisas ūdensceļu un apskata upes gabalu Latvijas valsts robežās, arī tad gūstam ap 180 km garu ūdensceļu. Tuvākā nākotnē reāli varēs runāt par ūdensceļa izbūvi Ventspils-Skrundas posmā, un par tā uzlabošanu pārējā daļā. 
Ventas ūdens bagātība, pie vidēji zemiem līmeņiem — pie Kuldīgas ir 8, lejpus Abavas ietekas 20 m sekundē. Padarīt upi kuģojamu var ar diviem izbūves veidiem: to regulējot un kanalizējot. Ierobežojot upes platumu un vienmērīgi sadalot kritumu ar regulēšanas ierīču — būnu izbūvi, iespējams iegūt labu ūdensceļu, ne tikai koku pludināšanai, bet ari kuģošanai, 

Līdz šim, ar Ventas padziļināšanu Ventspils-Vendzavas posmā ūdensceļu minimālais dziļums ir ap 5,4 m, augstāku — līdz Dzīklām upes vidējais dziļums ap 2 m. Augšpus Dzīklām sākas klejojoši smilts sēkļi: Dzīklu, Pabēržu kalna, Zlēku un Vernesu apkārtnē. Upes vidējais dziļums Dzīkļu-Abavas ietekas daļā ir ap 1,7 m, vietām pat ap 3 m, bet sēkļos 0,3—0,6 m. Pašreiz kuģošana Ventā iespējama, augstam ūdens līmenim pastāvot, līdz Kuldīgai, vidējam — līdz Zlēkām un zemam — līdz Dzīklām. Tālākā ūdensceļa uzlabošana iespējama, Venzavas-Zlēku posmā upes 
mazā krituma un samērā lielās caurtekas dēļ, ar upes padziļināšanu un smilšu sēkļu padziļināšanu. Augšpus Zlēkām, lai gan upes kritums atļautu tās regulēšanu, mazās caurtekas neatļauj izveidot kuģošanai nepieciešamās kanāla izmēras: ūdensceļa uzlabošana še panākama tikai ar upes kanalizēšanu. No būvtechniskā viedokļa, vislabākais kanalizēšanas atrisinājums būtu: sasniegt Kuldīgu ar vienu kanalizēšanas pakāpes izbūvi, kuru varētu novietot lejpus Abavas ietekas. Kanalizēšanas pakāpes izbūvi var apvienot ar hidrocentrales un tilta ierīkošanu, jo še var izmantot ne tikai Ventas, bet ari Abavas ūdeņus, un netālā Piltenes, kā arī Ventspils pilsētas būtu ražotās enerģijas noņēmējas. Tilta izbūve ari nepieciešama, jo tagad uz Ventas no Kuldīgas līdz jūrai 89 km garā gabalā nav neviena pastāvīga tilta. Par šo tiltu varētu virzīt Usmas Ēdoles ceļa maģistrāli, kas jūtami uzlabotu ari zemesceļu satiksmi šajā apgabalā. 
Nākošā kanalizēšanas pakāpe novietojama pie Kuldīgas augšpus rumbas un apvienojama ar Kuldīgas rumbas hidrocentrali. Uz šis pakāpes aizsprosta būtu iespējams ari novietot projektējamo Kuldīgas-Tukuma dzelzceļa tiltu. Pēc Kuldīgas rumbas jau izstrādātā hidrocentrales projekta, ūdens līmeni še pacels līdz 19 m virs jūras līmeņa vai 7 m virs zemā pašreizējā līmeņa aizsprosta vietā, augšpus rumbas. Uzstādinājums sniedzas līdz Dzirkāļiem — 24 m augšpus Kuldīgas, apsedzot pludināšanu traucējošos Plostnieku, Rimzātu, Skrundnieku, Viesalgu, Griķu un Briežu braslus. Tālāk uz augšu, līdz Skrundai, kur upes kritums ir mazāks, ūdensceļu pludināšanas vajadzībām var uzlabot ar regulēšanu un padziļināšanu. 
Izbūvējot aprādītā veidā Ventas upi, iegūs labu ūdensceļu Ventā — 150 km garā posmā. Ari Abavā no Ventas aizsprosta, uzstādinājumi sniegsies gandrīz līdz Usmas ezera apkārtnei. Pievienojot Ventas ūdensceļa maģistrālei Usmas ezeru un no tās iztekošo Engures upi, iekļūst Puzes ezerā un Rindas upē,tā rodot jaunu ūdensceļu sistēmu, kuru ar samērā maziem līdzekļiem var iekārtot noderīgu koku pludināšanai no lielajiem Usmas, Ugāles un Popes mežu masīviem. No Kuldīgas netālu, Ventā ietekošā Riežas upē, līmenis celsies, uzlabojot ne tikai koka pludināšanu, bet pieslēdzot pie lētā ūdensceļa Riežas krastu bagātās kaļķakmens un pazīstamās — stikla rūpniecībai noderīgās, baltās smilts atradnes. 

(Mūsu iekšzemes ūdensceļu izbūves iespējas. 1943.05.01 Satiksme un Tehnika, Būvinženieris E. PALDE) 

Turpretī Ventas lejas daļas izbūve ūdensceļam līdz Kuldīgai, saistot to vēl kopā ar elektriskās enerģijas iegūšanu, izdevīga, jo Venta šajā gabalā ir ar lielu kritumu — Kuldīgas Rumbas ūdenskritums vien apm. 2,0 m augsts. Izbūvējot apakšējo pakāpi augšpus Zlēkām 5 m augstu un augšējo pie Kuldīgas 11 m augstu, būtu iespējams iegūt apm. 10 000 kw. lielu 6 mēnešu vidējo jaudu un iegūt 1,5 m dziļu kuģu ceļu. 

Labais bloks

LAŠI KATU DIENU - SIŽETS You Tube PAR maliķiem;


attēls/ 2.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.318.

Auseklis -

Laidies līga, lidodama
Tāmenieku jūrmalā,
Nometies uz augstiem krastiem
Tur, kur Ventas upe plūst,

Tur, kur Baltas juŗas bangas
Drūmi vaidās kauc un krāc.

2019. - Kārlis Skalbe - 140!

Kad mēs lasām laikrakstos, kā vācieši noturējušies Ventas kreisā krastā, tad mēs izskaidrojam to ar izdevīgiem stratēģiskiem apstākļiem. Bet paprasiet kādam Ventmalas zemniekam! „Nu, kā tad viņi tur nedzīvos! Tur jau visur ir vācu kolonisti: Diždzeldā, Rudbāržos, Kazdangā, Pasta-Drogā gar visu Ventas kreiso krastu. Tur jau viņiem vieta ir sagatavota."
Jaunajai Latvijas valstij Venta ir robeža 1919. gada sākumā, kad no kreisā krasta Lēnām sākas Atbrīvošanas cīņas.pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

          

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš