Užavas baseins ~                          ŠODIENAS LĪMENIS

no iztekas avotiem un valkiem - Pūkas valks; Guļas valks; Uņupīte; Sūnupīte; Kauliņa; Mārgava; Stirna; Reģvalks; Saltvalks; Dusmvalks; Planīca; Tiemene; Kukšezers; Pilsezers;

Užava (arī? Dižupe, Zirgmežupe; augštecē Mazkaibas upe, Mālupe; vidustecē Bumbuļupe). Rietumkursas augstienes jūŗ` pusē, Piejūras zemienes  Piemares un Ventavas līdzenumā.                                                                                                                             PAPILDINĀTS - 25.11.2018.

pamatnosaukums garumssinonīmikritumsvidējaissākotne iztekastāvoklis  baseinsnotece  īpašais

km
metrim/km 
mvjl.kanālskm² km³
 U Ž A V A 67
 Dižupe,
Zirgmežupe
46 
  46 37,5 km6010,17Suitu Dižā upe!

Sākas satekot novadgrāvjiem ūdensšķirtnē ar Rīvu, starp Gudeniekiem un Basu muižu Gudenieku pagastā.  Ietek jūrā lejpus Užavas ciema. Vērtēta kā "lielākā pļavu upe" Latvijā. Pirmā regulēšana notikusi jau pirms 1824. gada. Lielākajā daļā tecējums, izņemot posmu starp Tērandi un Sisi, regulēts, gultne iztaisnota.  Meliorācijas rezultātā gar upi izbūvēts  Užavas polderis. Padomju laika rakņāšanās sākās no augšgala 1964.g., turpinoties uz leju 1967.g., 1970.-71., 1985.-86., 1988.

Lielākās pietekas -

Labā krasta pietekas - >Guļas valks (7 km); >Stirna10; >Mārgava 6; >Kauliņa 26; >Vanka 30; >Gaiļvalks; >Tērande 15;

Kreisā krasta pietekas - <Saltvalks; <Bērzkalnupe; <Tiemene 7,2;


No SUTU LAPAS - Buntupīte – Užavas labā pieteka Gudenieku pagastā, iztek no Biržu avotiem pie bijušās Biržu muižas. Tek garām Guļu mājām, Guļas kalnam un Buntu mājām, apmēram 7 km gara.

Salt-valks – Užavas kreisā pieteka Gudenieku pagastā. Iztek no Ruņģu avota Avotlejā pie Gudenieku-Apriķu ceļa. Tek garām Saltvalku mājām.


attēls: un tā no apvāršņa līdz apvārsnim...

kartes sīktēls ar saiti uz Balticmaps-SPIEŽAM KARTE - 

Valsts un starptautiskas nozīmes 
dabas aizsargājamās teritorijas -

- saites DA pārvaldes lapā

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kamēr vien gar zilo mežu malu
Užava uz dzintarjūru steigs,
Alsunga uz senā krasta stāvēs,
Suiti krastā rieta sauli sveiks.
 (Zigfrīds - Pēteris Kalniņš)

VĒRTUMI BASEINĀ - 

>Basu pilskalns; >Vecmuižas pilskalns;

>Todaižu pilskalns; >Pūjalgu pilskalns;

<Gudenieku kadiķu audze;


Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

Kauliņa ir Užavas > labā pieteka Rietumkursas augstienē Kuldīgas un Alsungas novadā.               Nesajaukt - ar Ruņas sānupi Kauliņu Bārtas baseinā.

pamatnosaukums garumssinonīmikritumsvidējaissākotne iztekastāvoklis  baseinsnotece  īpašais

km
metrim/km 
mvjl.kanālskm² km³
 KAULIŅA 26 67 
   5,37 km84 0,021 

Izteka atrodas augstienes Kurmāles paugurainē pie Todaižiem. No Ērkuļa ezer` (6,4 ha) iztek Kauliņas <pieteka. Lejtecē regulēti posmi. Baseinā -Pilsezers; -Putrsezers; <Kukšezers; <Tulnikeze; >Pinku ezers, Alsungas dzirnavdīķis.

Lielākās pietekas - <Dižandrejupit6; >Reģvalks; <Mazreģvalks; >Nēģu valks;

No SUITU LAPAS -Kauliņ-upe, Kauliņu-upe, Kauliņa, augštecē – Todaižu upīte, Postupe, lejtecē – Sudmalupe, Sudmalupīte, Sudmaļupe, Ziedlejas upe (lejpus Alsungas dzirnavu ezera), Užavas labā pieteka, 26 km gara. Iztek no avotiem pie Īvandes pagasta Kalnieku mājām; Alsungas dzirnavezerā savienojas pa Sternceļu gravu tekošā Kauliņupe ar Nēģuvalku, kas tek no Šķupeles meža; 


VIDRŪPE - raksts no Kurzemnieks 2004. gada iekš tvnet - Kad nomira Kauliņupe.

Elku strauta krastā, Elku liepa dzīvo... foto: Gatis - wondermondo.com.

Vanka (augštecē Planīcas upe, vidustecē arī Ēdoles upe, Lanka) no Rietumkursas augstienes Kurmāles pauguraines, Kuldīgas un Alsungas novadā.

pamatnosaukums garumssinonīmikritumsvidējaissākotne iztekastāvoklis  baseinsnotece  īpašais

km
metrim/km 
mvjl.kanālskm² km³
 VANKA 30 Planīca80 2,7    10,2985,6 0,024 bagāta sinonīmiem 

Sākas Kurmāles pagastā 4 km uz ziemeļiem no Vilgāles. Lejtecē tek Piejūras zemienes  Piemares līdzenumā. Augštece līdz Alejām un lejtece no Liepājas - Ventspils dzelzceļa un vietām vidustecē regulēta. Uz upes vairāki dzirnavezeri un dīķi. Sastopami  nosaukumi arī /Valsāte/Bebrene/Lanka. Lielākās apdzīvotās vietas krastos: Īvande, Ēdole. Upi šķerso autoceļš P119.

Lielākās pietekas - <Suņupīte, <Sūnupīte; >Plačezers; >Vallsupīte;

Stirna, Stirnupe iztek no Zvirgzdu ezera, apmēram 10 km gara (melioratoriem neiztek no ezera, un ir 8,76 km), regulēta 8,76 km posmā.

Tērande (augštecē - Kambarupe, Kamburupe, vidustecē - Sluķupīte, lejtecē - Naižupīte) ir 15 km gara Užavas > labā pieteka no ēdoles-padurs grēdas, Kuldīgas un Ventspils novados. Izteka - Ēdoles pagasta austrumos. Tek ziemeļrietumu virzienā, lejtecē sagriežoties uz dienvidrietumiem. Ietek Užavā  augšpus Tērandes ciema. Mazupi šķērso valsts autoceļš V1268 (Ēdole–Priedulāji), tās krastos neatrodas lielākas apdzīvotās vietas. Upe regulēta augštecē un lejtecē 1965.g. 9,22 km garumā. Lielākā pieteka - > labā krasta Mazupe.

Mazupe (arī Mazupīte) ir Tērandes > labā pieteka Ventspils un Kuldīgas novados. Tek dienvidrietumu virzienā 2km līdz ietek Tērandē. Mazupi nešķērso valsts autoceļi, tās krastos neatrodas lielākas apdzīvotās vietas.

Dižgrāvisir Užavas > labā pieteka Ventspils novada Ziru un Užavas pagastos. Iztece ? uz dienvidaustrumiem no Stradzes. Tek dienvidrietumu virzienā, lejtecē pagriežoties uz ziemeļiem-ziemeļrietumiem. Ietek Užavā. Visā 11,3 km tecējumā regulēts, gan jau izrakts!

Stradze, > krasta ietece Užavas pagastā, 5,91 km gara. Rādās ka rakātāju jaunveidojums no 1965.g. ar uzlabojumiem 2000.g.

JS logo ar saiti uz kartes produktu -


KARTES -  Jāņa Sēta, Liepājas apkārtne, 2016; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā); 


Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI- un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!

UŽAVA 67 sateces baseins no izteces - /Mālupe; >Guļas valks7 (>Pūkas valks); >Stirna10; <Saltvalks /Bumbuļupe; -Ruņģu avots;<Bērzkalnupe;  (>Muceniekvalks; <Dravniekvalks (Dusmvalks)); Dēlene- >Mārgava6;

>Kauliņa26 (<Dižandrejupe6 -Ērkulsezers, -Pilsezers, <Kukšezers, -Putrsezers, <Tulnikezers; >Pinku ezers; >Reģvalks; <Mazreģvalks); >Balandes valks; <Tiemene;

>Vanka30 /Planīca; /Valsāte/Bebrene/Lanka (<Suņupīte; <Sūnupīte; >Vallsupīte); >Gaiļvalks, >Tērande15 (>Mazupe; <Vīriņgrāvis); <SārnateX; >Dižgrāvis11,3; >Stradze5,91; >Elku strauts;

? Piņķu ezers?


Alfreds Dziļums, Kurzemes sirds vēl dzīva 1973., - Aiz Užavas upes sākās lielie kūdras un zāļu purvi ar sīkām priedēm, panīkušām eglēm, pelēko kārklu biezokņiem. Varbūt pirms tūkstošiem gadu jūra te bija atkāpusies, atstādama aizaugušus ezerus un viltīgus akačus. Dienām ilgi te varēja maldīties, nedzirdot ne suņa riešanu, ne gaiļa dziesmas. Laba slēptuve vajātas tautas karavīriem, lai sagaidītu īsto miera un taisnības dienu, kad ienaidniekam būs jāatstāj okupētā zeme.


Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! ©

`*` - senču pilskalniŠe redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš