Ruojas baseins ~                                       ŠODIENAS LĪMENISkartes sīktēls ar saiti uz Balticmaps

(lai nejūk ar Rojal Opera...)    Ruoja tek no Ziemeļkursas augstienes Dundagas pauguraini škērsojot Rojas ieplakā, un Piejūra zemienē, Talsu un Ruojas novados, Valdgales pagastā.                                                                                                                PAPILDINĀTS-13.08.2019.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

 RUOJA 55
38  0,67DR Talsiem   38,80 km 510,7 0,096krasa virziena maiņa 

Sākas Kristpurvā un Talsmuižpurā vakaros no Talsiem*.  Standartizācijas laikmetā Roju pagarināja līdz 70 km, un Pobužiem. Par nopietnu ūdensteci var runāt sākot no < Viekstes satekas ar > puvu novadu. Baseins šaurs, pietekas pārsvarā īsas, sīkas. Tek pa Ziemeļ-kursas augstieni Dundagas pauguraini škērsojot Rojas ieplakā, vairākkārt strauji mainot tecēšanas virzienu pielāgojoties piekrastes regresijai. Ietek Rīgas līcī pie Ruojas. Vidustecē no Sārkastes līdz Mārkciemam tek pa vairāk kā 8 m dziļu ieleju (ELD97). Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Rude un Ruoja. Pirmā pieteka < kreisā Viekste no Pobužiem. Agrākā pieteka Kaļķupe /Pilsupe ielaista jūŗā ar pārrakumu, palikusi Ģipkas vecupe. Regulēta augštece 20 km garumā jau 1930-tos gados. Daļa upes tecējuma (augštece un posms vidustecē pie Rudes) ir iztaisnoti un tīrīti (1957.,1964.). 

Lielākās pietekas - >labās, <kreisās -

>Lejasdonavas grāvis7 km; >Mazroja20; >Vērums11; >Amulupīte7; <Pūņu grāvis9; <Greimica7 //Silupīte; <Ģipkas Vecupe16; 

Augšgals jeb pirmā pieteka < Viekste - ūdensšķirtne ar Stendi un Raķupi; pate iztek no > purviem - Talsmuižpura un Kristpura; 

Krišjānis Barons raksta (1859.g.), ka Rojai ir pieteka Kaļķupe jeb Ģipkas upe.                                                     Lūrmaņu atsegumi, foto: Gatis - wondermondo.com.

* Vēsturiski literatūrā sastopami vairāki, arī visai pretrunīgi iztekas vietas dati.

Dundagas pilsnovada aprakstā 1798.g. Roje uppe sākas no Vīdales ezera; tā pat vēl dažās kartēs 19.gs. Iepriekšējā gadsimta literatūrā sastopami apraksti par RuOJAS sākšanos "Talsu pilsētas pievārtē" vai pat iztekošu no Sasmakas ezera. Tas nozīmē viņas garums būtu ievērojami īsāks. Piemēram grāmata Talsu apriņķis 1936 - Laidzes pagasts nav arī bez saviem dabas krāšņumiem. Tūristiem ieteicams maršruts, ņemot par izejas vietu Talsus: no Talsiem pa Upesgrīvas šoseju jāiet līdz bijušam Ķīvīšu krogam, kur no avota, ceļa malā iztek Rojas upe. Turpat pie Rojas lejas, Pēču grantsbedrēs atrastas senlietas. Lazdiņu saimniecības robežās atrasti senkapi. 

Vai piemēram A.Austriņš 1924.g. dzīvodamies pa liedagu! -  "Turpat eetek jūrā Rojas upe, pa kuru eespējams pludināt pre-ces, kuras Rojā uzlādē kuģos. Roja Izceļas Kurzemes zeemelu stūrī un tek gar zilajeem Slīteru kalneem". . . 

Citos rakstos uzzinams, ka 20 km garumā izvērsta veiksmīgi meliorācija, izveidojot "zar-grāvjus". Tamdēļ arī sava vieta augšteces nosaukumiem, piemēram Viekste. 

Dabas liegums - Zemgaļu purvs DA pārvaldes vietnē

Rojas pieteku lielie avoti - Sasmakas ezers,  Lubezers;

Lielisks dabas TAKU paraugs izveidots lejtecē.

Izsmeļošs Rolanada Lebusa raksts 
Rojas upes vizītkarte,  VidesVēstīs. 

Rojai 600 - 46` dokumentāla filma iekš You Tube;
   VĒRTUMI KRASTOS -
 > Velna laivas;
< Lūrmaņu klintis;
> pilskalns Dižkalns pie Amuļupes;
Lejgalā
Brīvdabas taka ar 3 atpūtas vietām.

Augšdonava (arī Augšdonavas grāvis) ir Rojas > labā pieteka Talsu novadā. 7,0 km Izteka - uz rietumiem no Arkliņiem. Tek ziemeļu virzienā. Ietek Rojā pie Limbužu Muižas. Augšdonavu šķērso valsts autoceļš V1404 (Talsi–Grava–Ģibuļi), tās krastos neatrodas lielas apdzīvotās vietas. 

Lejasdonava (arī Lejasdonavas grāvis, Ozolbirzes grāvis) ir 6,0 km Rojas > labā krasta pieteka Talsu novadā. Iztece - pie Jaunozoliņu mājām. Tek ziemeļu virzienā. Ietek Rojā iepretim Liepkalnu mājām. Lejasdonavu šķērso valsts autoceļš P125 (Talsi—Dundaga—Mazirbe), tās krastos nav lielu apdzīvoto vietu. 

Ķēšupe (arī Ķeižupe) ir 6,0 km gara  Rojas > labā krasta pieteka Talsu novadā. Iztece - pie Vīgriezes. Tek gar Bērzpura austrumu malu uz ziemeļiem, purvam beidzoties sagriežas uz ziemeļrietumiem. Ietek Rojā iepretim Krieviņu mājām. Ķēšupi nešķērso valsts autoceļi. 

Benerupe (arī Pūņu grāvis) ir Rojas < kreisā pieteka Talsu novadā. 7,0 km Iztece - no Kuļļu dīķa. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Ietek Rojā pie Cuncēm. Benerupi šķērso valsts autoceļi P125 (Talsi—Dundaga—Mazirbe) un V1412 (Valdemārpils–Pūņas). 

Vēveru grāvis ir Rojas < kreisā pieteka Talsu novadā. Iztece - uz dienvidiem no Cīruļiem. Tek austrumu virzienā, paralēli autoceļam V1411  (Valdemārpils–Pope). Ietek Rojā iepretim Aiļu mājām. Vēveru grāvi šķērso valsts autoceļš P125 (Talsi—Dundaga—Mazirbe), tās krastos nav lielu apdzīvoto vietu. 

Greimica (arī Silupīte, Silupe) ir Rojas < kreisā pieteka Talsu novadā. 9,0 km Izteka - uz ziemeļaustrumiem no Valdgales pagasta Bandenieku mājām. Tek austrumu virzienā. Ietek Rojā netālu no Silmuižas. Greimicu šķērso valsts autoceļš V1368 (Dundaga–Tinģere–Tiltiņi), tās krastos atrodas Silmuiža. 

Kazpurgrāvis ir Rojas > labā krasta pieteka Talsu novadā, netālu no Ārlavas baznīcas un kapiem. 2,4 km Iztece - pie Aivaru mājām. Tek ziemeļrietumu virzienā. Ietek Rojā lejpus Tiltiņu mājām. Kazpurgrāvi šķērso valsts autoceļš V1374 (Kalni–Popervāle). 

Maušupīte ir Rojas < kreisā pieteka Talsu novadā. 2,5 km Augštecē uzņem Prauliņdīķa un Grodnieku dīķa ūdeņus. Caurtek Pūpdīķi. Tek austrumu virzienā. Ietek Rojā pie Kalnkalēju mājām. Maušupīti šķērso valsts autoceļš V1368 (Dundaga–Tinģere–Tiltiņi), tās krastos atrodas Dūmciems

Mazroja, arī Mazupīte, ir Rojas > labā pieteka Talsu novadā. Sākas Vanemas pauguraines nogāzē pie Laidzes pagasta Rocežiem. Augštecē uz upes izbūvēti vairāki dīķi (Dižavotu, Niedrāju, Dižozolu, Skuju, Klāvu dīķi). Tek ziemeļu—ziemeļrietumu virzienā pa Dundagas pacēlumu. Vidustecē tek cauri Sasmakas ezeram. Ietek Rojā lejpus Popervāles. Upe visā tecēšanas garumā pārrakta, regulēta. Lielākā pieteka ir Suteņu grāvis, Sasmakas ezerā ietek arī Zoķupe un Undra. Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir RocežiĀrlava un Popervāle. 20 km, 50,4 

Īves grāvis ir Rojas < kreisā pieteka Talsu novadā. 4,0 km Izteka - uz dienvidrietumiem no Tiņģeres. Tek austrumu virzienā. Ietek Rojā lejpus Mazrojas ietekas. Īves grāvi šķērso valsts autoceļš V1368 (Dundaga–Tinģere–Tiltiņi), tās krastos atrodas Īve

Vārzava (arī Vārzavas strauts) ir Rojas < kreisā pieteka Talsu novadā. 7,0 km Iztece - uz dienvidiem no Ķurbes. Tek ziemeļu-ziemeļaustrumu virzienā. Ietek Rojā pie Maušu kapiem. Vārzavu nešķērso valsts autoceļi, tās krastos nav lielu apdzīvoto vietu. 

Vērums, Vērums grāvis (arī Mazupīte, Ošciema grāvis) ir Rojas > labā krasta pieteka Talsu novadā. 11,0 km Iztece - no Lubezera. Tek ziemeļu virzienā. Ietek Rojā augšpus Lubeskroga. Vēruma grāvi šķērso valsts autoceļš P126 (Valdgale—Roja), tās krastos atrodas Lube

Lībvalks (arī Lībes valks) ir Rojas > labā krasta pieteka Talsu novadā. 2,2 km Iztece - pie Griķlībes. Tek ziemeļrietumu virzienā, pagriežoties uz ziemeļiem. Ietek Rojā uz ziemeļautrumiem no Lībes. Lībvalku šķērso valsts autoceļš V1414 (Vandzenes skola–Nogale–Lubezere), tās krastos atrodas Griķlībe un Lībe

Amuļupīte 

Rudiķvalks (arī Lūrmaņu strauts, Rudiķu grāvis, Rudiķu strauts) ir Rojas < kreisā pieteka Talsu un Rojas novados. 5,7 km Iztece - pie Lubeskroga. Tek ziemeļaustrumu virzienā, paralēli valsts autoceļam P126 (Valdgale—Roja). Lielākā pieteka - Knātervalks. Ietek Rojā pie Rudes. Rudiķvalku nešķērso valsts autoceļi, tā krastos atrodas Lakšciems un Rude

Jūrenvalks (lejtecē Mellvēvervalks) ir Rojas < kreisā pieteka Talsu un Rojas novados. 6,6 km Iztece - Lubes pagasta ziemeļos. Tek ziemeļaustrumu virzienā. Lielākā pieteka - Mellvalks. Ietek Rojā Velkumpļavās. Jūrenvalku pie ieteces Rojā šķērso valsts autoceļš V1394 (Rude–Ģipka), tās krastos neatrodas lielas apdzīvotās vietas. 

* visu pieteku paralēlnosaukumi saskan ar Lģia Vietvārdu DB pēc stāvokļa uz 2016.g. Sala laiku. 

Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

Šīs Ziemeļkursas līkumotājas vēsture varētu būt diezgan raiba. Cik tā ir pārrakta un taisnota, līdz ar to - kā mainījies garums. Un kapēc bieži Ruoja iztek no Sasmakas ezera...? Tad viņa kļūtu teju divreiz īsāka. Tik vēzienīga līkumošana pie laba netek! Atūdeņo pati sevi - lielajo līkumu iekšpusē nekādas nopietnas pietekas nevar būt. Piemēram lejteces Velkumupe patiesībā ir pašas Vecupe. Primitīvi shēma ar saiti uz SHEeMU-rēķinot līkumainības koeficients ka tik nepārspētu pašu Gauju. Mainoties garumam mainās arī platība - tā vismaz liek domāt skaitļi no 600 km² (LKV) līdz 475 km² (LE2005).

Ruojas lejteces beidzamais līkums ar Velkumupi varētu būt viena no samudžinātākajām vietām Latvijas kanālu, atvainojos, upju stāstos. Tāpēc pārmaiņas izziņā turpināsies. 

Rojas pirmajā Lielajā līkumā, pirms > Vēruma ietekas, Vecvagaros dzimis Krišjānis Valdemārs (1825-1891). Piemiņas zīme pie Lubes skolas. 

ROJAS sateces baseins no avotiem -

Roja -Kristpurs; <Viekste9,8; >Augšdonavas grāvis5; >Lejasdonavas grāvis7; >Ķēšupe6; <Pūņu`grāvis9 //Benerupe; <Vēveru grāvis; <Greimica7 /Silupīte; >Kazpurgrāvis; <Maušupīte; >Mazroja20 -Dižavota dīķis (>Suteņu grāvis -Sasmakas ezers - (<Zoķupe; <Riepaldu gr.; >Undra (<Āpšupe)); <Īves grāvis; <Vārzavas strauts7; -Kundumezers-; >Vērums11 //Mazupīte -Lubezers; >Lībes valks; >Amuļupīte 7; <Vilkaste; <Rūdiķvalks (<Knātervalks); <Plančvalks9 (>Dižvalks (>Pūņicu gr.); <Zušvalks6); <Jūrenvalks; <Velkumupe14 (<Ziepanvalks (>Zvērvalks; (<Mellvalks; <Ģipkas Vecupe); <Jaunarājupe (>Dorvalks));

`*` senču pilskalni -

Aina Zemdega, Toreiz Lubes dzirnavās, 1991, - Šī ir tā pārvērtību vieta, kur upes blīvā, gludā viengabalainība un rāmums salūzt. Šī ir tā vieta, kur milzīgi, melni rati upi tin kā mīkstu dzijas pavedienu ap saviem stiprajiem ozolkoka spārniem un tad palaiž to balti mirdzošu un vieglu, lai skrien ārā no tumsas, lai burbuļo, skan un sašķīst viss lielais, rāmais gludums tūkstoš lēkājošās lāsēs. Un upe, varavīksnaini mirdzēdama, kāpj atkal atpakaļ debesīs. 

Teika par Melno Vieksti - Netālu no Ugāles Kalnieku mājām... - klausīties pasakas.net

K. Dziļleja, Dūnsberga skola - 1932.01.01 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts - /../valks. valki (brasla, strauts); vieksti (vietas upē, kur dzīvo vēži): vizbeles (vizbules) /../ 

/../ Vispirms bija jāiet pa lielceļu un tad pa sānceļu līdz mazam koka tiltiņam, zem kura, viegli burzguļodams, tecēja strauts. Šinī vietā Silja jau bija kavējusies pirmo reizi, kad dzirdēja profesora prātošanu par šā gājiena pēc ūdens dziļāko nozīmi. Lejpus tilta, lūk, bija akmeņains vieksts, kur ūdens virpuļodams skalojās; pār to auga un savām lapotnēm sapinās ne skaitāmi krūmi un ūdenszāļu garie stiebri. Silju interesēja šī vieta, viņa līda uz priekšu, līda, kamēr sulīgais biezoknis pavēra nelielu klajumu, kur bija vecu dzirnavu drupas. Klajums bija noslēgts no visām pusēm, tur nekā cita nevarēja redzēt, kā tikai lapu biezokni apkārt, un dzirdēt ūdens urdzēšanu neskaitāmos lielākos un mazākos strauta sazarojumos. /../ 

JAUNĀKAIS ~ 

Tradicionālais ģeoralijs 59. reizi 2015.g. pavasarī izvēlējās Roju no Mārkciema. Plašāks apraksts ģeogrāfu mafijas vietnē. BĪSTAMA vieta laivām un laivotājiem atklājās zem Rudes tilta (šoseja P120) armatūras stieņu veidā. 

JS logo ar saiti uz produktu-

KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Talsu novada karte (2015) mērogā 1 : 75 000 

Novecojušais

Sākas kā novadgrāvis pie Valdgales pagasta Pobužiem, tūliņ aiz Talsu robežas. Ar iepriekšējo nesaskan izplatītā frāze -"augštecē Viekste, vidustecē — Ābeļupe". Pastāv variants - "sākas no avota pie Ķīves kroga"! Un protams iztek no Sasmakas ezera... 

[lapas noformējumā izmantoti Rojas TIC attēli] 

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! © 

Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

           


Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .