Svētupe, no sateces avotiem - Paldaža, Limbažu Lielezers, Donaviņa, Raudupīte, Lūdiņupe, Āsteres ez., Šķirstiņa, Pērļupe, Sausupe; Nīčurga;

Svētupe tek Vidzemes ziemeļu rietumos, Salacgrīvas un Limbažu novados.                                              PAPILDINĀTS-02.02.2017.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.
kanālskm² 
km³

 SVĒTUPE 48 (58)
 49   Dūņezers  9,61 km 475,20,15 
vēsturisks
ūdensceļš

Iztek,... (izņēmuma gadījums - izsūcas!) no Dūņezera. Upe tek Metsepoles līdzenumā, baseinā daudz mežu un purvu. Augštece seklā, pārpurvotā ielejā, vidustece — pa pa dziļu (līdz 10 m pie Pāles) ieleju. 4,4 km garā Jaunupe Svētupes lejteci savieno ar Salacu. Līdz ar to garums mainījies. Vecā īstā Svētupes gultne tāpat gar Svētciemu ietek jūrā, un ir arī laivojama. Regulējot iztekas posmu 1952.g., panāca ka Dūņezera līmenis pazeminās lai netīrumi netek uz Lielezeru.

Viduslaikos, un nezināmu laiku iepriekš, kuģojama visā garumā, saistībā ar ko Limbaži iemanto reņģu galvaspilsētas titulu. Iespējams, 16.g. attīstoties lauksaimniecībai Svētezers kļūst par Dūņezeru pēc būtības (saite-vidrūpe/aizaugums). Faktu, ka upi centās padarīt kuģojamu ir "atklājums" par it kā slūžām pie Dūņezera - (saite Limbažu avīze). Nenoliedzami tā ir mērķtiecīgi taisnota 19.g.s., turklāt veidojot nostiprinātus krastus simtiem metru garumā.

Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir PāleSvētciems. Upi šķērso autoceļi A1 un P12

Lielākās pietekas  - > Lūdiņupe 22; > Šķirstiņa8; > Pērļupe 19; > Sausupe11; > Vedamurga8;  < Arupīte16; < Kulaurga 5;

 Albūms / Foto: Izmantojot laivas par atbalstu, veidojot virteni pārejai, tomēr tikām ārā no Dūņezera


 Dabas liegums un Natura 2000 vieta -

Dūņezers,  Niedrāju-Pilkas purvs,
Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē.

Ūdenstūristiem jauks ceļvedītis
kopš 2007.gada - Pdf datnes veidā.

Lielezera izziņas - atpūtas taka - DP vietnē;


JAUNA grāmata ! 

Svētupe krustām šķērsām, J.Kursīte, R.Noriņa

Fotoizstāde aizceļojusi uz Madonas mūzeju,
gaidām atvēršanu!
 VĒRTUMI KRASTOS -
>Ungurkalns - pilskalns Šķirstiņos;
>Sprundu Svētavots; 
>Pāles baznīca (1938);
< Ozolkalniņš ar akmeni;
<Arupītes akmeņu slieksnis;
>Kuiķules klintis;
<Jaunupes zviedru laiku dambis;
>Svētciema dzirnavu ēkas;

Attālumus pieņemts rakstīt līdz ietekai  (pēc I.Luksa mērījumiem kiiometra topokartē - "Ar laivu Latvijas ūdeņos" 1991).

Izteka no Dūņezera 52. KM līdz jūrai;

48. km pietek >Lūdiņupe; regulēta 1963.g. 19,17 km no 21,7 km. Tās "pieteka" N-7 6,42 km kanāls 100%. iespējams tā pate SPRIČUPīte?

44. km lopu tilts; 43. km Šķirstiņu tilts; 34. km koka tilts; 30. km dzelzbetona tilts; 28. km Pāles dzirnavas;

27. km ietek Pērļupe - lielākā Svētupes pieteka. Sākas grāvjos ZR no Puikules Metsepoles līdzenumā. 

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

PĒRĻUPE        61  

No Ārciema parādās ieleja, gultne kļūst dabiskāka. Lejtecē līdz Pālei izveidoti daudzi dīķi, kas nozīmē ka jebkādas pērleņu sugas šeit meklēt veltīgi. Līdz ar dīķsaimniecības izveidošanu var uzskatīt ka ūdensteces garums ir sarucis. Pirms ietekas Svētupē upi šķērso šoseja Limbaži - Salacgrīva. 

26. km > pietek Sausupe;

20. km < Arupīte (arī Ārupīte, Arupe, Dzirnupīte) ir Svētupes < kreisā krasta pieteka Salacgrīvas un Limbažu novados. 

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

ARUPĪTE 16  21     61  0,015
Sākas mežainā apvidū ziemeļos no Rustūžiem Viļķenes pagastā, plūst ziemeļu virzienā pa Metsepoles līdzenumu. Upes slīpums neliels, vidustece un augštece regulēta un padziļināta, pieguļošā teritorija meliorēta. Lejteces posmā, kas ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā, upes kitums lielāks. Lielākā pieteka > Dzirnupīte, kas novada uz Arupīti Viļķenes zivju dīķa un dzirnavezera ūdeņus. Netālu no ietekas gultnē tāds kā mākslīgi veidots laukakmeņu krāvums (JU,2016). 

19. km Lauvas dzirnavas; 14. km > Kuiķules klintis, tilts; <Vāvuļurga; <Ķulaurga5; >Vedamurga8;

08. km > Jaunupe - kanāls uz Salacu;

05. km koka tilts dzirnavu paliekas; 03. km Svētciema dzirnavas; 2,5. km Tallinas šoseja;

Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

Jaunupe ir 17.gs. veidots kanāls, kas savieno Svētupi no Avotkalniem ar Salacu iepretī Vecsalacai. Kanāla garums 4411 metri (A.Urtāns). Svētupē ūdens līmenis ir četri metri augstāks, tādēļ notece ir uz Salacu. Tek pa Piejūras zemieni. Netālu no ietekas Salacā Jaunupi šķērso autoceļš P12

Lai arī mākslīgi veidota, Jaunupe ir nozīmīgs zivju ceļš un nārsta vietas. Tadēļ jau otro gadu desmitu notiek ūdens gultnes tīrīšana un rekultivācija. Ar pielāgotu traktoru gultnē izravē pārlieku saaugušos ūdensaugus. Tāds ir pirmais liela mēroga darbs Latvijā.

Upes pērles ~

Aizaugšana kā problēma nav jauna. Lūk vēsturnieka J.Juškevica spriedums (1929.g.)-

Liekas pamatota doma, ka senos laikos vietā, kur tagad atrodas Limbažu pil sēta, atradies līvu ciems (pils) Lembselle, jeb Lemeselle (līviski nozīmē „plaša sala mežainā purvā") . Tajos laikos šo apgabalu apņēmuši lieli meži, purvi un tīreļi, Mežu ēnā upes un atrodošie ezeri toreiz bijuši daudz dziļāki un upes kuģojamas. Tā 18. gadu simtenī igauņu kara kuģi viegli iebraukuši pa Gauju līdz Turaidai, bet mazāki pa Svētupi iebraukuši Dūņu un Lielezerā, kuru tajā laikā sauca par Svētezeru. Dūņu ezera un Svētupes aizsērēšana sākusies ap 15. g. s. kad šai apgabalā ieceļojuši latvieši, līduši mežus, pārvēršot tos auglīgos tīrumos. Par Limbažu dibināšanu stāsta, ka 13. g. s., kad bijusi likvidēta igauņu sacelšanās, Rīgas dibinātājs bīskaps Alberts 1223. g. uzcēlis Limbažu pili pakalnā starp diviem ezeriem, kur agrāk atradies seno iedzīvotāju pilskalns.


1492. g. J. Veipte (Yurgen Weyppte) ar godātās sievas piekrišanu pārdod K. Zalcem (Clawes Saltze) Šķirstiņu muižu (Nabbekal, Pāles pag., Valmieras apr.) ar visu zemi un tur piederīgiem ļaudīm, dzirnavām un dīķi un pusi no Asteres (Poyker) ezera u.t.t.,175 bet Zalce savukārt 1496. g. ar godātās sievas piekrišanu pirkto muižu ar dzirnavām pārdod brālim H. Zalcem (Hynryk Saltze) par 4 dučiem vecām Rīgas mārkām u.t.t.176

1510. g. J. Aderkass (Jacop Aderkasz) ar sievas padomu un radu pilnvaru pārdod R. fon Pālem (Reinolt von Pale) un viņa īstiem mantiniekiem pusi no Pāles muižas (Sepkul, Valmieras apr.) ar visām (semptliken) dzirnavām un aizdambējumiem, kā arī ciemus Limbažu draudzē u.t.t. (A.T.85) 181

Augusts Brocis (1912.-1942.); Bērnības rīts

Nezinu, vai jums maz patiks 
Stāsts, mans šis, mazliet ar skumjām? 
Bet ko lai es daru — 
Pļavās skan sienāža kokles, 
Vējš vītuma smaršu nes sejā, 
Tāpat kā toreiz pirms gadiem 
Svētupes klusajos Iičos!
Un tagad man gribas 
To visu, lūk, pasacīt dzejā! 

Dzimis un jaunību pavadījis Šķirstiņos, apglabāts Viļķenes kapos. Vairāki dzejoļu krājumi un romāns "Meža ļaudis".

~ Plūdums vēsturē

Mellīna atlanta 1791.g. Wolmarische Kreis lapa. Jaunupe jau ir.

1491. g. H. Krideners (Hans Krudener) pār-dod A. Aderkasam (Arent Aderkass) Ķirbižu (Bistenvolde) muižu ar pusmuižām un dzirna-vām un krogu pie Bridagas (Fridage) u.t.t. (A.T.85)174

Ūdensspēks darbinājis vairākas DZIRNAVAS dažādos laikos. Vecākās dokumentu ziņas ir no 1638.g. revizijām, kur atzīmēts ka dzirnavas ir izpostītas. Tātad pastāvējušas jau agrāk. Kopā uz pietekām to ir daudz. Jāprasa limbažniekiem vai arī pie pilsētas bijuša abos krastos vai kā?

1638.g. - Napkull (Šķirstiņi), Sepkull (Pāle) un Erkull (Ārciems).


Lauvu tilts pie Pāles

Pieteku pietekas ~

SVĒTUPE viss sateces baseins no ezeriem -

Limbažu Lielezers- >(Paldaža -Nabe); ~Donaviņa -Dūņezers- (>Zītaravotiņš -Mazezers; >Raudupīte); >Lūdiņupe22 (<Plānupe; <Spričupīte4,3; >Āsteres kanāls; <Dzirnupīte); >Šķirstiņa //Kukažas strauts - Āsteres ez.; >Sprundu Avots; >Pērļupe //Greile19 (<Ārciema dzirnavuezera strauts?!); >Sausupe11; <Arupīte16 (>Dzirnupīte); <Vāvuļurga; <Ķulaurga5; >Vedamurga8; >Jaunupe 4,82*;

Endzelīna vietvārdu vākums 1922.g. piedāvā vēl ko cita starpā nezināmu - svētupe ar sānupēm: kārkļupīte l., ārupīte k. (ar sānupi: žagarupe k.), lēturga, mazupe l., raudurga (ar sānupi: līlast-urga).

 //Kukažas strauts (kanal)

No teikām - Jāčlejupīte; Avotgrāvis; Nīčurga;


SALACAS 95 lielbaseins ( A - Z ) - (>labās; <kreisās);

>Aurupīte; <Avotiņu avots; <Dambjupīte; >Glāžupe18 /Līvupe (>Maldupīte6; >Gaņģupe7; <Medājtērce); >Līčupīte; >Melnupe; >Nikuce; >Peida; >Pēkšenupīte; >Piģele -Melnezers; >Promulta; >Pužupe; >Ramata30 (>Ķīšupe7 (>Ezergrāvis -Ramatas Lielezers); >Zariņupīte8; <Krūkļupe10; >Ārņupīte); <Iģe49; (<Paužezers-; <Struņķupīte6,o -Svētezers; >Mažurka6,8; <Ūpšupīte7; <Soģupe9;  Kristiņupīte); 

<Jaunupe4,82* \kanāls ar Svētupi\; <Jogla (<Zonape); <Karogupīte; <Korģe14 (>Korģītes strauts); <Ķirele14 -Rēbeles ezers; -Krenis; <Laņģupīte (>Neķe); Mugurupe; <Nātrene13 (>Demokrātupīte6,5*; <Vāčupe4,25*; >Ēkava); <Noriņa11; <Puršēnupe9 (>Kanale); <Spaļupe7,o (<Mellurga); <Vecupīte; 

Elksne, Ārija, 1928-1984
kroņos vīt / Pa zaļai ozollapai, / Ka mēs vēl dzirdam dzeguzi / Un meža pīļu solo, / Vien jāaiziet līdz Svētupei / Un jāpasēž uz mola. / Jāņos Pie jūras dega Jāņu ugunskurs, / Pa sausiem zariem liesma tekalēja, / Un dzirksteles pie māsām zvaigznēm skrēja. / Viss Jāņu noreibums un līksme bija tur. / Un puķes sarokojās  ...

JS logo ar saiti uz kartes produktu

KARTES - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Limbažu novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā).


Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

           


Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš 

Šeit es varu ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība. A.L. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .