kartes sīktēls ar saiti uz Balticmaps-Dviete ar pietekām ~

No sateces avotiem - Bokānu upe; Roucupe; Alkšņupīte; Ilzupīte; Kaņupīte; Rupsīte; Sarkanā upīte; Juzine; Jelgaviņa; Leone; Soma upīte; Dubupīte; 


Daugavas vidusteces pieteku shēma

IEVADS. Ar nelielu pārsteigumu ievēroju, ka Daugavai pazudušas pietekas Dviete un/vai Ilūkste. To vietā, iedomājies tik, kaut kāda Berezovka..., (2km gara satekupe). Jā, pārmaiņas pēc došos pret straumi. Kā un kad Sēlijas krastā pretim Līksnai parādās krievisks Bērzaines nosaukums? Protams, vēsturiskā Dveinas (Dvinas) straume no augšgala plostiniekiem ir krieviska, te ir B. sēklis Upē un B. krogs krastā. Akurāt pie Ilūkstes ietekas bijis šis krogs. Nevaru tā tūdaļ piecelties un aizbraukt apskatīt, tapēc skatos vecās kartēs. Taču arī krogs un tā nosaukums nerodas bez pamata. Lai arī `bērzciemi` visdažādākos locījumos Latvijā ir simtiem, tieši šeit SĒLIJAS krastā tas nebūs atpeldējis no poļiem vai Ludzas. Tamdēļ arī dodos burtiski pret straumi, lai Ilūkstes augšgalā stātos pie Berezovkas sādžas. Rodas pirmā doma - plostinieki no B. meža plostus nolaiduši, arī B. krogū pie Daugavas veldzējās. Tā tas iegājās. Izrādās, arī Dvietes sānupes krastā ir Berezovka...! Tā nemēdz būt, vienkārši tas nedarbojas, kad vienā apvidū ir diviem viena veida objektiem identiski vārdi. Latviešu Konversācijas vārdnīca 1928.g. ļauj Daugavā ietecēt Ilūkstei ar pieteku Dvieti. Pat Lpsr 1975. gada ģeogrāfija nemin B. pieteku Daugavai, bet Dvieti ar Ilūksti. Ja LR kā nacionāla valsts skaitās atjaunota kopš 1991.gada, tad jāturpina revīzija arī nosaukumu vidē. Ir citas DOMAS?!

Dviete VAI Ilūkste - kura no tām ietek Daugavā?! Vai tas ir tik būtiski... 


Shēma no grāmatas A. Priedītis, Ar makšķeri Latvijas...upēs, 1960. 

P.S.  labākie Latvijas ģeogrāfi (pirms 1940.g.) nolēma, ka Ilūkste ietek Daugavā. Mans patreiz (2014) domā ka, visu var izšķirt vēsturiski - kura pirmā sāka tecēt, un sekojoši - kura kuru pieņēma par sānupi jeb pieteku. Tagad (2017) pretēji?! Abas viņas tiekas Daugavas palienē. 

Dviete vai Sloboda* SĒLIJĀ, sateces rajonu veido no ūdenšķirtnes ar Lielupes Suseju un Aknīstes nolaidenuma Dvietes pazeminājumā, līdz Daugavas < kreisās puses palienēs satek ar Ilūksti, un tad kopīgi 2 km līdz Daugavai. Starp abām paliek Ilūkstes-Kaldabruņas paugurmasīvs ar Kaldabruņas grēdu.                                                                                     PAPILDINĀTS - 22.05.2022.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 DVIETE37  Sloboda 491,32    254 0,057 Atbūdas parādība
Sākas purvainā ielejā Ilūkstes paugurainē tuvu Susejas iztekai. Augštece (Bokāne /Zesere) 10 km ar posma kritumu 25 m, apliekusi pauguraini no Z ieplūst Dvietes senielejā ar lielu kritumu (4 m/km). Tur veidojas palu atteka vai sāngultne - Kaņupe. Caurtek bijušos Skuķu un Dvietes ezerus. Augštecē un lejtecē upe vietām iztaisnota. Kritums augštecē 4 m/km, lejtecē — 0,2 m/km. Lejtecē upe tek caur 1930. gados nolaistajiem un tagad atjaunotajiem Skuķu un Dvietes ezeriem. Palu laikā, kad Daugavā veidojas ledus sastrēgumi, upes lejteces ieleju pārplūdina Daugavas ūdeņi. Upes ieleja uz leju no Kaldabruņas ietilpst Dvietes palienes dabas parkā. Gariem posmiem bagarēta 1935.g. Augstos palos pretīm plūstošais ūdens pa grāvjiem \esot pārtecējis\ uz Eglaines > pieteciņu Lāčupīti un Daugavu. 2015.g. daļēja vēsturiskās gultnes atjaunošana 1700 metru garumā. 
Kopš 2004. gada Dvietes un Ilūkstes pašvaldības iesaistās Latvijas Dabas fonda palieņu pļavu atjaunošanas projektā, kura uzdevums vairākās līdzīgās teritorijās visā Latvijā, rūpēties par ES prioritāro sugu un biotopu aizsardzību. Tas pirmkārt nozīmē saglabāt un atjaunot piemērotu dzīves vidi. Līdz ar šo pasākumu plašāku skanējumu iegūst poētisms "piektais gadalaiks" jeb ATBŪDA. Tā ir tikai Dvietes palienei raksturīga parādība, kad palu laikā Daugavas ūdeņi "atceras",  senseno ūdensceļu un viļņojas šurpu turpu pa senielejām. 

*Nosaukumu Sloboda lieto bebrenieši kā galveno, un vienīgo, - D.Gruberts 20.10.2016. Topogrāfiski tā ir ļoti īpatnēja vieta, kā slieksnis, uzdambējums, kur varēja bijis vēl viens liels ezers. Kartē no 1866.g. gluži cits nosaukums - Laakass~?! 

(Wiki)  - Berezauka (arī Berezovka) ir Daugavas kreisā krasta pieteka Ilūkstes novadā. Veidojas satekot Dvietei un Ilūkstei. Tek pa Aknīstes nolaidenumu. Ietek Daugavā augšpus Glaudu solas; garums 2km, kritums 2m, rajons 694k

Lielākās pietekas - >Kaldabruņa12; >Pastaune8; >Akmiņupe12; >Pļepovka7; <Alkšņupīte7; <Viesīte6,5;

 Dabas liegums Dvietes paliene;
- liegums Dvietes dumbrāji; saites uz Dabas aizsardzības pārvaldes lapu.
FILMA par Dvietes palieni izveidota LIFE NAtura projektā - saite lasītava/filmas.
foto Dabas taka ar saiti  Akmeņupes Dabas taka

 VĒRTUMI KRASTOS -
> Kaldabruņas - SĒĻU pilskalns; > Dvietes pilskalns; > Batarejas kalns un Sidrabiņu pilskalns;
> Zamečka un Palazdiņu pilskalns;

FOTO - dziedava.lv -

Ilūkstes < Kazupes pietekas DUBUPĪTES ielejā Pilskalnes Siguldiņas takas.

Patstaune (augšgalā Rupsīte, arī Līčupīte,) ir 8 km gara Dvietes //Slobodas >labā pieteka Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā.

Iztece no Dzeņuskas ezera. Augštecē tek ziemeļu virzienā, kur caurtek Rupsīša ezeram, vidustecē sagriežas uz ziemeļaustrumiem. Ieteces posms senielejā mainīts lauku masivizācijas nolūkā; pievienojas Slobodai uz ZA no Bebrenes, dabas parka Dvietes paliene teritorijā. Pieteciņa > bijušo Dzirnavu upīte (Lģia) Bebrenes centrā. Upi šķērso valsts autoceļš P72 (Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–Birži). 

Viesīte ir 6,5 km gara, Dvietes <kreisā pieteka Augšdaugavas novadā

Iztece no purvaina meža masīva Dvietes pagasta ziemeļos (izzudis ezeriņš); tek dienvidu virzienā. Ietek Dvietē augšpus Skuķu ezeram, iepretim Putnu salai dabas parka Dvietes paliene teritorijā. Vidustecē Viesīte caurtek dabas liegumam Kinkausku meži, ietekas posms iztaisnots.  Upe lejtecē šķērso valsts autoceļu V710 (Bebrene–Zariņi–Dviete). Upes krastos atrodas Perkuniški. Visā garumā pārrakta, viss noteces tīkls novadgrāvji. Lielākās pietekas - >Berezauka //? Peikstuline<Sarkanā upīte

Pīkstulīte (arī Alkšņupīte?, Berezaukas upe, Bērzupīte, Peikstuline, Pikstulīte, Pīkstulene) ir Viesītes >labā pieteka Jēkabpils un Augšdaugavas novadā. Iztece uz ziemeļaustrumiem no Aizupes. Augštecē tek austrumu-ziemeļaustrumu virzienā, lejtecē - uz dienvidiem. Ietek Viesītē iepretim Perkuniškiem... Lielākā pieteka < Bērzupīte. Tas jau ir savdabīgi - pietekas pieteka ar identisku nosaukumu. Taču tā uzskata Latvijas ģeotelpisko datu Aģentūrā (22.05.17.). 

Ilūkste - arī Daugavas < kreisā pieteka SĒLIJĀ, no ūdensšķirtnes ar Nemunas Kreunu Augšzemes augstienes Ilūkstes paugurainē, pa Eglaines-Ilūkstes pazeminājumu aptek Ilūkstes-Kaldabruņas paugurmasīvu līdz ieplūst Daugavas ielejā, Daugavpils rajonā

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 ILŪKSTE 53 (41) Lukšta 541,02  Lukšta ez139,9  414 (382) 0,095 plašas palienes

Ilūkste iztek no Lukšta ezera Lietuvā. rajonā apmēram 40 ezeru (kopplatība 15 km²). Apvidus reljefu veido Augšzemes augstiene, ko pārdala  Ilūkstes senieleja, kura upes lejtecē savienojas ar Daugavas senieleju. Ledus laikmeta beigu posmā pa šīm senajām ielejām notecēja Augšdaugavas ūdeņi uz tagadējo Nemunu. 

Pašā augštecē Ilūkstes kritums ir apmēram 1 m/km, vidustecē Ilūkstes paugurainē - pakāpienveidīgs, vietām līdz 10 - 15 m/km; lejtecē Aknīstes nolaidenumā tas ir neliels - 0,3 - 1 m/km. Latvijas pierobežā neliela pieteka no > labā krasta ievada Ilūkstē Marijas un Šarlotes ezeru ūdeņus, bet < kreisā pieteka  Rauda — Čičira, Suviena, Sodžu ezeru ūdeņus no Lietuvas. Apkārtne no Latvijas robežas līdz Ilūkstei ir pauguraina, krastos tīrumi mijas ar mežu puduriem. Lejpus pilsētas Ilūkste plūst pa plašajām Daugavas palienēm. Upē ir Ilūkstes un Šēderes dzirnavezers.                 

Palu laikā, kad Daugavā pie Glaudānu salas veidojas ledus sastrēgumi, ūdeņi appludina Ilūkstes lejteci līdz pat Ilūkstei. 1935.g. izbagarēti 15 kilometri, cerot novērst vidusteces applūšanu. Ilūksti šķērso Daugavpils—Panevēžas dzelzceļa līnija un Daugavpils—Jēkabpils ceļš. 

Lielākās pietekas - <Rauda (11km), <Eglaine 10 (Lašupīte), <Kazupe 9 km; >Šēdere 12 km; >Munde; <Dviete37; 

Atgādinājums, ka autortiesību likuma izpratnē autortiesību subjekts ir kā saturs un noformējums, tā arī sakārtojums! © 

ILŪKSTES sateces rajons no augšgaliem -

<ILŪKSTE 53 /Lukšta -Lukšta ezers (>Stelmuže (>Gulbjupīte)); >Šarlotes upīte (<Lakstīgalu strauts);

<Rauda11 (<Zvirgzdupīte; <Pavlova upīte); >Barsukienes grāvis; <Eglaine10 (<Annmuižas upīte (<Sviļu upīte (Soma upīte; <Sūnāklis); <Baltmuižas upīte); >Lustbergas upīte (<Leone); <Lašu strauts (>Kalnišku strauts (<Garās pļavas strauts)); >Mukāna upīte (<Goģa`upīte); <Lašupīte (<Kairova upīte; <Jelgaviņas upīte); <Kalvānu upīte; <Melnupīte); <Līčupīte;

>Šēdere12 /Sasaļu upīte //Šēderes str. (>Kokišpurva upīte; >Pilaču upīte; >Gorodecka upīte; (>Endenes upīte); <Vecgrīnvaldes upīte); >Cīruļu upīte (<Novinas grāvis); <Kazupe9 (<Dubupīte); >Bebrupīte; >Jaunupe; >Munde;

<Dviete37 //Sloboda /Bokānu upe; >Roucupe//Rūcupe4,2; <Alkšņupīte7; >Kaldabruņa12; <Ilzupīte (<Kaņupīte); >Pūdānupe (<Līčupīte); >Pastaune8 (<Rupsīte); >Akmeņupe12; >Lāčupīte; <Viesīte11 (>Alkšņupīte //Pīkstulīte; <Sarkanā upīte); <Juzine; >Pļepovka7; >Dubiks?;<Krapānišku upe (<Mūratilta grāvis); <Rotupe; >Vilkupe;


Meliorācija 1939 - Prodes pg. — Rūcupes regulēšanas projekts 3,1 km, 64 ha

`*` - senču pilskalni

Patreiz atšķirtā lapa ir kā PARAUGS, kādas ziņas iespējams sasmelt par teju vai ikvienu Dzimtenes straumīti.

Rauda ir Ilūkstes < kreisā pieteka SĒLIJĀ.

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

 RAUDA 11 (6)  21,52,1  Sodžu ez. 142,0 10,2 0,003 dabas liegums

Sākums Augštaitijas ezerainē. No Lietuvas ietek caur Šēderi. Augšzemes augstieni šķērso Z virzienā tekot dziļā mežainā gravā. Stipri līkumaina, nav regulēta, vidēji aizaugusi (wiki). Latvijas daļā garums 6,102 no kuriem lejasgala 3,4 valstsnozīmesūdensnoteka...

Lielākās pietekas - < Pavlova upīte; < Zvirgzdupīte;

Sateces rajons - Čičyris (<Melnyčele; >Čičiraitis - Ilgis) - Suvieko ež. - Zelionkos ež. - 

Dabas liegums - Raudas meži - DA pārvaldes vietnē.

JS logo ar saiti uz kartes produktu


KARTE - Izdevniecība "Jāņa Sēta" Daugavpils novads, 2015; karte mērogā 1 : 75 000 (750 metri centimetrā


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU


Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!

pamatnosaukums garums
sinonīmikritums
vidējais
sākotne iztekastāvoklis  baseins
notece  īpašais

km

metri
m/km 

mvjl.

km² 
km³

          


Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš